Literatura 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,08 KB

 

Tema 1: Explica en quina mesura el context sociopolitic dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als 70 condiciona la producció de l´època.

Resum:

La guerra civil d´Espanya (1936-39) va ser guanyada per l´exèrcit franquista (1939-1975), d´encuny feixista, derrotan la II República. Seguidament vingeren fets que van suposar un canvi en la situació política i sociocultural tallant de cop el proces de recuperacio politic, llingÜístic i cultural de les terres de parla catalana. El gobern inicià un proces de censura forçant l´espanyolització i silenci cultural, en contra de les llegues diferents al castellà.
La narrativa amb el teatre fou el genere que mes sofrí les consecuencies de la postguerra reconstruin el mercat literari en cátala i recuperan el contacte entre autors i lectors. Quatre lines narratives: La novel·l psicológica (anys 40 i 60), postulà una concepció de l´existència humana abocada a l´angoixa vital i a l´absurd. La novel·la realista (anys 60), voluntat de testimoniar, fer un retrata de la realitat i denuncuiar les ijusticies socials. La novel·la fantástica (anys 50), recreacio de la realitat a través de la imaginacio i la fantasia. I La novel·l amb tècniques experimentals(anys 70), introducció de l´experiment formal i per l´ús de temes i procediments narratius diversos.

Tema 2: Explica les característiques més importants de l´obra literaria d´Enric Valor.

Resum:

Enric Valor i Vives (1911-2000) va elaborar una de les obres narratives més solides de la segona meitat del segle XX. Va fer una gran tasca de recuperació de la lexicografia valenciana col·laborant amb Sanchis Guarner, Moll i Coromines. Ve d´una familia rural amb possessions que lluita per les classes obrera i rural i aquesta agitació es veu reflectida en els personatges de les seues obres. Pero la constant en la seua vida era la pasió per la terra i les muntanyes valencianes i l´estima profunda a la llengua viva que ell escoltà. La seua tasca s´ha manifestat com a: rondallista, novel·lista i gramàtic. Com a rondallista ha recopilat trenta-sis rondalles de tres tipus: Rondalles de costums, meravelloses i d´animals, característiques: ocorren ha espais valencians, recuperen el folklore narratiu, usen retorica i novetats tècniques. La novel·lística presenta les mateixes característiques que les rondalles, però és on més clarament aboca les seues experiencies biografiques i els seus coneixements de la terra, un ejemple L´ambició d´Aleix, pero la seua contribució mes important es les novel·les del cicle de Cassana. Enric també destaca com a gramatic en obres com Millorem el llenguatge i Curso medio de gramática catalana referida al País Valencia.Tema 3: La producció literaria de Mercé Rodoreda incideix sobre la psicología dels personatges. Estàs d´acord aquesta asseveracios? Explica perque.

Resum:

La novel·la de Mercé Rodoreda(1908-1982) es caracteritza per un profund tractament psicològic dels personatges; una temática bàsicament femenina, amb una dona com a protagonista i un estil narratiu poètic carregat de simbolisme. Les característiques de la novel·la mes innivadora del segle XX son:el renovament tècniques narratives, temes complexos i de l´actualitat, personatges femenins en etapa de crisi personal negativa, món de la burguesía i descripció real de la psicologia i actitutds.
En la trajectòria de Mercé Rodoreda dividim dos fets: El pas del temps i les circunstancies vitals que envolten l´exitència humana. La seua obra podem dividirla en 4 etapes: Una primera etapa d'anys d'aprenentatge, on l'autora participa en diferents ambients literarisi escriu cuatre novels, on destaca Aloma (novela pesimista i psicilógica), on una adolescent s'encara amb l'amor amb sentiments de rebuig i datracció.Una segona etapa de maduresa, on lobra Vint-i-dos contes servix de pont amb l'època anterior, i La plaça del diamant refermà la maduresa. Una tercera etapa, La vellesa, on es tracta la problematica relacionada amb la mort, on destaca Mirall trencat, que representa l'ensulsiada i la mort d'un univers familiar.

Tema 4: Descriu les tendèndencies més rellevants de la poesía en el paríode que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70.

Resum:

La poesía ens mostra el gènere més dinàmic i més ric durant la dictadura franquista, compta amb un públic mes segur i estable. Els autors van haver d´enfrontar el silenci imposat i la censura atenuada. La poesía va seguir la tradició simbolista i vantguardista d´una poesía hermética que conecta amb les preocupacions metafísiques i religioses de l´època. Poesía de postguerra, tres tendencies: Poesía de tradició simbolista (anys 40), sofrí un tancament que es manifesta en la creació d´una poesía evasiva, feta segons els esquemes postsimbolistes, pero mes tart la temática canvià traien les angoixes dels homens de la postguerra (Josep Carner i Cales Riba). Poesía de tradició avantguardista (anys 50), tipus de poesía que explota la línia de recerca oberta per les avantguardes, sobretot el Surrealisme (Josep Palau i Fabre). Poesía de tradicio realista (anys 60 i 70), experimenta un canvi d´orientació de la poesía cap al realisme social, l´exposició de la realitat ha de servir de denuncia, amb la implicació de la subjectivitat del poeta (Gabriel Ferrater i Miquel Martí i Pol). Finalment en iniciar-se la década dels anys setanta la poesía es caracteritza per la progrsiva pèrdua del grans mestres de la preguerra i l´aparició de noves generacions.

Entradas relacionadas: