Literatura catalana Segle XVII

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,44 KB

 

La literatura catalana als segles XVI, XVII i XVIII (Decadència)

Causes de la davallada:

-Allunyament de la cort, que, des de la uníó de Castella i Aragó, ja no es trobava als Països Catalans, i castellanització de la noblesa

-Enlluernament per la literatura castellana, sobretot a partir del Segle XVII (Siglo de Oro)

-Conseqüències d'una sèrie de fets històrics: revolta de les Germanies a València, Guerra dels Segadors a Catalunya, Tractat dels Pririneus va representar la perdua de Rosselló  i Guerra de Succesió va representar la pèrdua de les llibertats polítiques.

-Aparició de la impremta, que va afavorir el castellà com a llengua de més difusió

La producció literària al s.XVI esta marcada per dos fets basics: la influencia d'Ausias March en la poesia, i la de l'humanisme i el Renaixement en la literatura en general.

-Humanisme: corrent de pensament que representava la recuperació dels autors grecs i llatins de l'epoca classica.

-Renaixement: moviment cultural i artístic que va néixer a Itàlia i s'estengué per diversos països.

La literatura catalana del s.XVII va trencar amb la línia del segle anterior i va esdevenir una copia de la literatura castellana del Barroc, tant en les formes com en els temes. En la poesia destaca Francesc V.García, conegut amb el sobrenom del Rector de Vallfogona. La seva obra poetica es va centrar en temes amorsos i religiosos, i en molts dels seus poemes predomina una visió pessimista de la vida i de la fugacitat de l'existencia terrenal. Va ser famós per les poesises de caracter escatologic


La poesia d'Ausias March va influir en l'obra d'alguns escriptors del Renaxiement castella: Garcilaso de la Vega, a traves de Joan Bosca;  fra Luis de León, Lope de Vega i Quevedo.

Rafael d'Amat i de Cortada, conegut com el baró de Malda i autor de Calaix de sastre, cronica gairebé periodista d'aspectes de l'eoca.

El Segle XIX: la Renaixença

Dspres de tres segles de decadencia en el conreu de la literatura culta, es va produir una lenta pero progressiva recuperació de la llengua i la literatura catalanes que es va articular en un moviment historic i cultural conegut amb el nom de Renaixença

Trets essencials del Romanticisme:

-Individualisme i potenciació del jo subjectiu/-Predomini dels sentiments i de la imaginació per damunt de la Raó/-Reivindicació de  la llibertat de creació, de l'espontaneitat i de l'originalitat/ - Idealització de la realitat a causa de la insatisfació d'aquesta mateixa realitat./-Revaloració de temes inspirats en l'Edat Mitjana/-Interes per la cultura popular/-Cerca i valoració de la bellesa

Objectius principals:

-Recuperar l'ús de la llengua catalana en els ambits cultural i literari, que s'havien perdut./-Rescatar de l'oblit el passat medieval i la tradició cultural de la nació catalana./-Crear una literatura propia desvinculada dels models literaris castellans./-Restablir els JOcs Florals

A partir dels models dels certamens poetics medievals, el 1859 es van inagurar els Jocs Florals, que durant decades van constituir la plataforma fonamental per a la reactivació de la literatur catalana i la creació d'una consiencia nacional. La tematica del certamen estava presidida pels topics de pàtria, fe i amor

Entradas relacionadas: