Literatura renaixentista catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,66 KB

 
LITERATURA CATALANA MODERNA(XVI-XVIII)
Renaixentista: Triomf de l'humanisme i adopció de la cul.Clasica com a model. Pere Serafí, Cristofor Despuig
Barroca: Món de manera pesima, deixa constacia de la fugacitat de la vida, plaers, religió i mort. Frances Vicent García, Frances Fontanella
Ilustrada: Tracte temes barrocs pero hi ha un canvi de sensibilitat. Joan Ramis
Popular: Abraça diferents generes i presenta una tematica tant profana con religiosa.

Descripció: Text en que es presenta amb un cert detall un objecte, una persona, un lloc, una sensació... Narració: Es un text on sesplica desde un determinat punt de vista uns fets,reals o imaginaris que passen al llarg del temps i en un lloc.

Hiponímia; Relació semantica que sestableix un mot hiperonim, per la qual el significat del primer engloba el significat del segon, pro no al inrevés.
Homonímia; La propietat que tenen dues o mes paraules que sescriuen igual pero tenen significats diferents(ex: vall i ball, pega i pega...)

Entradas relacionadas: