Llati II

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,04 KB

 
Subjubtiu: Mode que s'utilitza per expressar una accio que existeix en el pensament i en la voluntat.Per manifestar l'actitud subjectiva de la persona que parla i port expressar desig,ehortació,suposició,dubte,possibilitat i irrealitat.S'utilitza sobretot en la construccio d'oracions subordinades.Els temps del mode subjuntiu són el present i l'imperfet i els seus respectius perfets:el preterit perfet i el preterit plusquamperfet.Amo -as -are: present= amem,imperfet= amarem,preterit perfet= amaverim,plusquamperfet =amavissem/ Moneo -es -ere: present= moneam,imperfet=monerem,preterit perfet=monuerim,plusqumperfet=monuissem/ Mitto -is -ere present= mittam,imperfet=mitterem,preterit perfet=miserim,plusquamperfet=misissem/ Audio -is -ire present=audiam,imperfet=audirem,preterit perfet=audiverim,plusquamperfet=audivissem/ Imperatiu: El present d'imperatiu sempre és actiu i només té dues persones : la segona del singular i la segona del plural.Aquest temps forma la segona persona persona del singular amb el tema de present pur,sense caracteristica temporal modal ni desinencies personals.En canvi,la segona persona del plural afegeix al tema de present el morfema -te.Els verbs de la 3a conjugació prenen,desprs del tema de present,una vocal d'unio,-e,en la segona persona del singular,que es transforma en -i en la 2a persona del plural/ Amo -as -are: ama amate,Moneo -es -ere: mone monete,Mitto,-is-ere:mitte mittite,Audio -is-ire: audi audite,Sum: es este/ Cum: És una conjuncio q introdueix oracions subordinades  adverbials q equivalen a un adverbi o un CC xk expresen circumstancia de temps,lloc o causa d l'oracio principal.La conjuncio CUM pot anar am mode indicatiu o subjuntiu depenen si expresa fet real o voluntat.Quan és verb indicatiu la conjunció CUM t valor temporal i significa (quan,en el moment en què). Quan el verb es sunjuntiu CUM té varis valors: Temporal causal: Si el verb és imperfet o plusquamperfet.Significa(com que,quan) és equivalent a un gerundi simple si va amb imperfet i un gerundi compost si va am plusquamperfet.

Causal: Si el verb és un present o preterit perfet.Significa perquè,atès que/ Concessiu: Quan l'oració principal hi ha algun adverbi,com ara tamen.Significa encara que,per bé que/QUOD: Quan és conjuncio pot anar am indicatiu i subjuntiu depenen si expresa idea real o suposada.2 valors fonamentals: Completiu: introdueix oracio subordinada substantiva que actua d Subjecte o CD de la principal.Significa que,el fet que/ Causal: introdueix subordinada adverbial de causa.Significa com que,ja que,perquè/ Quod a més de conjuncio pot ser pronom relatiu neutre introductor de subordinada adjectiva de relatiu i tambe pot ser interrogatiu de subordinada substantica/ UT i NE: Com a conjuncio subordinant pot anar am indicatiu i subjuntiu.Si va am indicatiu 2 valors: Comparatiu: Significa tal com, en la mateixa manera com... Temporal: Significa quan,mentre... Si va ma subjuntiu: Completiu:  introdueix subordinada substantiva.Depen de verbs que impliquen ordre decisio intencio o preucupacio.Significa que,de-a + infinitiu.Les conjuncions ne o ut ne s'utilitzen x subordinades negatives i significa que no/ Consecutiu: despres de verbs q indiquen accio aconseguida.Significa que,com a conseqüencia.Ut non per les subordinades negatives/ Concessiu: am tamen en la principal.Significa tot i que,encara que,per mes que/ Final: Significa per tal que,perquè,per-a + infinitiu.

Entradas relacionadas: