Llengua catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,68 KB

 

4. Fenòmens de contacte amb altres paraules.

Les alteracions fonètiques , estudiades per la fonètica sintàctica, que presenten els sons poden ser de dos tipus:

                Per contacte consonàntic.

Emmudiment: Fenomen que té lloc únicament a final de mot. Aquest consisteix en deixar de pronunciar determinades consonants. Podem distingir dos grups:

                Oclusives: Aquestes poden emmudir després de m i n, la r final dels infinitius, sufixos, etc. -> Camp [kám]

                Vibrants: Emmudiment del fonema r , generalment, en determinats substantius  -> desar [dezá] (e al revés).

Cal tenir en compte que la consonant es recupera quan hi ha una derivació en la paraula. Ex: camperol i desaré.

Existeix emmudiment en el fonema s dels plurals i en els demostratius masculins seguit de pausa.

Sensibilització: És el fenomen contrari a l’emmudiment. Consisteix en pronunciar determinades consonants que podrien se mudes en alguns casos. Aquest es produeix en:

                -t seguida de certs mots. (cent anys)

                -t dels mots Sant + Nom (vocàlic) à Sant Agustí

                -t dels gerundis i la -r dels infinitius seguits d’un pronom feble (fent-ho)

                -b final de preposició amb i la –s del determinant demostratiu aquest.(Començament de so vocàlic)

Ensordiment o sonorització: Consisteix d’un cas de neutralització fonològica ja que en posició dinal del mot seguit d’una pausa desapareix l’oposició sord/sonor. Això succeeix a les oclusives fricatives i africades.  à verb [bÉrp] (E en forma de 3 al inrevés).

En el cas de la sonorització, les consonants fricatives i africades es realitzen sonores si van a final d’un mot immediatament seguit d’un mot començat amb so vocàlic. à tuf horrible [vu].

Assimilació: Dos consonats veïnes esdevenen similars fonèticament, bé pel que fa  a la sonoritat i al punt d’articulació.  à les dones [z].

Geminació: Significa ‘doblar’ les consonants. à Setmana [mm].

p

Entradas relacionadas: