La llengua com a fet social

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,05 KB

 

Els Subsistemes de la llengua-Els Subsistemes del sistema: nivells de llengua/― Linealitat o Successió d’uns elements lingüístics rere els altres-a) Relacions Sintagmàtiques. Depenen de la linealitat del signe./ -Oposició: els signes Lingüístics estan en relació amb la totalitat del codi; prenen Valor distintiu enfront de la resta.-b) Relacions Paradigmàtiques. Depenen de l’oposició de cada signe dins la totalitat del codi./ -Un fenomen del llenguatge es considera sincrònic Quan tots els elements i factors posats en joc pertanyen a un sol Moment d’una mateixa llengua, en un mateix estat./ - És diacrònic Quan intervenen elements i factors que pertanyen a estats d’evolució Diferents d’una mateixa llengua./ El Terme sincronia va ser proposat per Saussure, En oposició a diacronia, per denominar la simultaneïtat, un conjunt De fets lingüístics que constitueixen, així, un estat de llengua. La diacronia abraçarà, idò, l’estudi de l’evolució històrica D’una llengua./ Llengua, Parla: 1) La Llengua es defineix com un codi, entenent per codi la correspondència Que s’estableix entre “imatges auditives i conceptes”. La parla és la utilització, l’actualització que d’aquest codi fan els Subjectes usuaris. 2) La llengua és un concepte estàtic o passiu, Mentre que qualsevol activitat lligada al llenguatge pertany a la Parla, que seria dinàmica. 3) La llengua és un fenomen social Mentre que la parla és individual.

La Doble articulació del llenguatge [Martinet]: Consisteix en el fet que tot fragment lingüístic està ordenat i Articulat sobre dos nivells diferents, però superposats i simultanis Alhora. Un s’articula en unitats significatives o monemes i L’altre, en unitats no significatives indivisibles o fonemes. El Primer nivell és anomenat de primera articulació (moment Conceptual) i el segon, constitueix la segona articulació (moment Material). La doble articulació confereix al llenguatge infinites Possibilitats de construcció de missatges mentre que solament li Exigeix un nombre ben reduït d’unitats./ universals Lingüístics: Tota Llengua natural és un sistema de signes i de regles doblement Articulat, propi d’una determinada comunitat d’usuaris, per a la Seva comunicació.”Totes les llengües canvien amb el pas del Temps.Totes les llengües prenen manlleus d'altres llengües.Totes Les llengües tenen paraules tabú.En totes les llengües es pot dir: Jo, tu i ell.Totes les llengües tenen noms propis.Totes les llengües Tenen vocals i consonants”.- Totes les llengües s’han format com A resposta comunicacional a les necessitats ambientals dels seus Usuaris i, en condicions de normalitat, cobreixen la totalitat de les Seves funcions socials.

Entradas relacionadas: