Llengua majoritzada

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

 

REGISTRES: Són les varietats funcionals que cada parlant fa de la llengua segons la

situació en què es troba i d' acord amb les convencions establertes. TIPOS: col.Loquial

El que utilitzam en les situacions de cada dia. És el més bàsic i totes les llengües el tenen. Es caracteritza per l' ús de un lèxic limitat, la sintaxi simple (pauses, repeticions de pronoms). -Literari: Inclou la narració. La poesía, el teatre, l'asseig (ensayo). Se utilitza en la creació literària. - Científic: Presenta un grau de formalitat alt. És coherent, concís i precís. Ha de ser objectiu i impersonal i cal evitar de fer-hi enfocaments subjectius o emotius. - Formals neutres: Es refereixen al tipus de llengua propi de la comunicació pública. El lèxic és precís i la sintaxi correcta. Se podrien comentar el registre periodístic, esportiu, jurídic, parlamentari, etc.


Llengua minoritaria: Llengua amb pocs parlants: Ex: Danés, català.

Llengua majoritaria: llengua amb molts de parlants. Ex: Xinés.

Llengua minoritzada: LLengua que han reduit l' ambit d' ús: Ex: Català

Llengua majoritzada: Llengua que utilitza tots els ambits d' ús: Ex: castellà

LLENGUA ESTANDARD: S'ha de considerar un registre no una varietat natural,

que ha estat creada per a un tipus de comunicació formal i pública.

És la llengua que s'estudia a l'escola i la que s'utiilitza en els mitjans de comunicació.

Entradas relacionadas: