Llenguatge

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

 

Llenguatge no verbal

L'esser huma no pot deixar de comunicar-se, perque fins i tot els silencis , el posat i els gestos esdevenen comunicatius en el context d'una tradicio cultural determinada. Aspectes paraverbals: (entonació, qualitat de la veu, ...) Recursos no verbals en podem distingir 4 grups :

gestualitat: Adaptadors (permeten al medi/gratar-se el cap) ilustradors (moviments corporals) reguladors (faciliten el torn de paraula) rituals (salutació)

expressió facial: es un indicador fiable de certes emocions amb el nostre rostre

olfacte / tacte: sentit més primitiu.

Signe lingüístic: suport material amb que s'associa l'informació. El signe és la unitat basica de comunicació en un grup. El mes important en els humans per comunicar-se es el signe lunguistic (unió d'un concepte i d'una forma acustica)Caracteristiques del signe linguistic: arbitrarietat (relació existent entre el significant i significat es convencional) doble articulació (constituit per fonemes sense significat que en cambiar-se, formen morfemes i lexemes, i incorporen significat gramatical o semantica) Immutabilitat i mutabilitat (canvis) concatenació (unió de diferents signes linguisitcs seguint les regles gramaticals i sintactiques preescrites permet generar un nombre de missatges ilimitat en cada una de les llengues del mon)

Classificació dels signes: hi ha de visuals, auditius, tactils, olfactius i gustatius. Es va proposar una classificació dels signes en indicis(permet interpretar un fet o esdeveniment a partir d'un altre a partir del qual mante una proximitat de causa-efecte)icona(expressa una semblança amb l'objecte representat)simbol(senyal convencional que expressa alguna cosa.

marcadors d'ironia. ironia: distorció entre la producció linguistica i el significat. elements que acompanyen sobint la utilització d'ironia: marques tipografiques(cometes o cursiva / indiquen distancia entre el locutor i l'enunciat) ¡figures d'estil(antífresi, oxímoron, hiperbiole, antitesi, ...)incoherència voluntaria(raonaments aparentment logics pero basats en l'absurd)

Entradas relacionadas: