Llenguatge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,45 KB

 

mendel-els gens teoria mutacionisme, hug de vries-modifica la teoria de darwin canvia variació continua per la discontinua.dobzhansky-va crear una obra genetica i l'origen de les especies 1937.Proces d'homanitzacio:Austrolupitecs-els primers coneguts, l'homo habilis-podien fabricar eines,sapiens neanderthalensis-primer a enterrar els morts, sapiens sapiens-vana arribar a america i australia.neurones-es la cel.lula basica del sistema nervios,capaç de rebre analitzar i produir informacions.sistema nervios autonom-es l'estructura encarregada de rebre la informació les visceres.sistema simpatic-activa el cos en moments d'estres, sistemaparifatic-fa que el cos es recuperi davant d'una gran acctivitat.encefal-conté el cervell ,el tronc encefalic o bulb raquidi i el cerebel esta protegit perl crani.hemisferi esquerra-responsable del llenguatge el raonament logic i analitic i capacitats de calcul, dret-habilitats spacial creatives.Sensacio-l'efecte produit per l'exitacio dels organs dels sentits davant un estimul.percepcio-l'acte pel qual som conscients de la informació que ens envien els sentits i li donem un significat.teories de la percepcio- associacionista o estructuralista-considera que el subjecte rep sensacions aillades i les va agrupant a traves de l'experiencia.hume,hartley i wundt.Gestalista-la percepcio es dona duna manera primaria directa i immediata.Wertheimer,kohler,koffka.Cognitivista-es un processament d'estimuls sensorials d'acord a esquemes cognitius previs.Neisser,marr.Es semblant als ordinadors.agnosia- incapacitat d'identificar o de reconeixer estimuls per mitja d'un sentit particular.Willhelm wundt va fundar la psicologia.funcionalista-funcions adaptatives i practiques.w james, jr angell, ha carr.teoria de l'aprenentatge per insight-el subjecte es dona conta del que ha de fer de repente.w koler.psicoanalisis de sigmund freud-va descobrir que vivencies inconscientis no accesibles sino fora del camp de la consciencia podien sr la causa de transtorns psiquics.inconcient, preconscient,conscient. l'allo,el jo superjo.conductisme- psicologia per l'experiencia-pavlov thorndike,watson skinner.humanista-rogers i maslow-el si mateix es com una structura formada per totes les experiencies que la persona pot atribuir al seu organisme.motivació- estimuls mobils o alicients que inciten mantenen i dirigenixen l'acció d'un individu fins la seva culminació.sistema limbic- es una regio del cervell formada per un grup d'estructures com l'hipotalem i l'amigdala.amigdala-la part del sistema limbic mes relacionada amb les emocions.hipocamp-modula les reaccions de l'amigdala d'acord a les experiencies apreses.hipotalem-regula el sistema endocri i tambe influeix en el sistema simpatic i parasimpatic.sistema endocri-regulat per l'hipotalem sagrega neurones i neurotransmissors.tipus de memoria-memoria primaria a curt termini-es el record immediat dels estimuls visuals i auditius.15 a 20s.memoria a llarg termini-es permanent i de llarga durada.episodica-llengu una memoria llenguatge,regles,formules.explicita-es una memoria incidental.amnesia-perduda total o parcial de la memoria.retrograda-recordar fets anteriors a la lesio cerebral o trauma.anterograda-imposibilitat d'assimilar nova informació per una lesió o patologia.lacunar-perdues de periodes curts.funcional-quedarse en blanc.demencia senil-transtorns degeneratius del cervell.hipermnesia-facilitat exagerada per recordar tot el que s'ha viscut.paramnesia-transtorns qualitatius de la memoria.dejavu-sensacio de recordar quelcom de mai viscut.jamais vu-sensacio de no haver vist mai.personalitat-conjunt de qualitats biologiques i psiquiques que permeten diferenciar les persones entre si.temperament-es la part de la nostra personalitat que ens ve eretada.teoria de erikson-nado 0-18 mesos-esperança,primera infancia 18m-3anys-voluntat,segona infancia 3-6-determinacio,pradolescencia 6-11-competencia,adolescencia fins 20-fidelitat,adultesa jove 20-40-amor,adultesa mitjana 40-60-atencio,vellesa 60-saviesa.teoria de piaget-sensoriomotriu-0 a 2,preoperacional 2-6,operacionals 6-12,operacions formals 12....,esquizofrenia-perduda del contacte amb la realitat,autisme infantil-incapaç de establir relacions amb els altres,trastorns neurotics-transtorns mentals moderats menys greus,histeria o neurosi de conversio-consequencies fisiques,estatus-posicio que cada persona ocupa com a membre d'un gurp.rol-conjunt de pautes de comportament.perjudici-valoracio positiva o negativa preconcebuda d'un individu o d'un grup social.4 cares-jo obert, jo ocult,jo cec,jo desconegut.afasia-trannstorns consistens en la incapacitat d'emprar el llenguatge a causa d'una lesio cerebral localitzada.dislexia-confusio d'una consonant per una altre.dislalia-trantorns consistent en la articulacio incorrecta de fonemes sil.labes o paraules.alexia-no comprendre el que es llegeix.autisme-conducte totalment tancada sobre si mateix.

Entradas relacionadas: