Llenguatge denotatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,04 KB

 
F.LLENGUATGE:Referencial:fa referència al context,frase neutra objectiva.Expressiva: per a vincular sentiments,adjectius valoratius.Apel.Lativa:evocar a algú.Fàtica:fa referència al canal,per comprovar la solidesa.Poètica:refranys.Metalingüística:per parlar dl mateix llenguatge.CARÁCTER:Comunicatiu:activitat k es realitza per interactuar amb altre.Prágmatic:relació dl text amb el context(situacions reals)Estructurat:té una ordenació,segueix normes ortográfiques.REGISTRE:Culte,estàndar,col.Loquial i vulgar.Març:àmbit on?Lloc/i per què?Causa.Permanència de la relació.MODE:com es produix la comunicació,es refereix al canal:Oral o escrit.TO:Formal(ni hi ha proximitat entre els interlocutors.Segons la relació)TENOR:funció o propòsit,per a què amb qui objectiu en relació amb el receptor.(entretenir,predictiva,ensenyar,contar,exhortar,exposar,persuasiva)RESENYA:ens informa dsd diferents punts d vista d'una publicació.Pasos:citació bibliográfica de la publicació,presentació de l'autor,presentació de l'obra,descripciód ls parts(capítols,apartats)dscripció dels continguts,dls recursos i valoració personal de l'obra.

Entradas relacionadas: