Llenguatge escrit i funcions

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,4 KB

 
El procés daprenentatge de la lectura i de lescriptura: Marc del corrent constructivista
Funcions del llenguatge escrit
1.Funció de registre o memotècnica (llistes).
2.Permet la comunicació a distància en lespai i en el temps (cartes, testaments).
3.Permet la regulació, el control social de la conducta (codi legal, documents didentificació i registres, influència sobre el llenguatge oral i model de correcció).
4.El distanciament de lautor respecte al missatge escrit converteix aquest en objecte (interpretacions i usos antònims).
5.funció estètica (gran part de la literatura).
Trets del llenguatge escrit
1.Llenguatge planificat.
2.Llenguatge formal.
3.La variació del llenguatge escrit és la tipologia textual.
Diferències entre llenguatge oral i escrit.
1.Unitats danàlisi diferents.
2.No planificat (immediat) / planificat (no immediat).
3.Produccions col·lectives / solitàries.
4.En la percepció reconstruïm alhora que escoltem. En la lectura podem tornar al text i comprovar o aprofundir, immediatament o posteriorment.
Per tal dassegurar la interacció significativa i funcional de lnfant am la llengua escrita caldrà:
·Que a laula hi haja tipus de suports:textos escrits deferents, pertinents.
·Que els adults façen servir la llengua escrita davant seu quan siga útil.
·Que assitesca a lectures en petits grups o grans grups.
·Que puga fer proves i sentir-se recolzat en el intents.
·Que la lectura no siga una competició sinó un repte personal que tots podran resoldre.


La iniciació a la composició del text escrit.
Processos interrelacionats i recurrents:
1. La planificació:
a. En grup i en veu alta.
b. Generació didees del contingut del text.
c. Dirigits pel mestre.
d. Definició dels objectius.
e. Organització del text: tipus de text.
f. Si cal, anotacions a la pissarra.
2.La redacció:
a. En grup i cooperativament.
b. El grup decideix.
c. Els alumnes dicten. El mestre o un alumne escriu a la pissarra o en un paper.
d. Transformació de les idees i del projecte de text en un text comprensible per al lector.
f. Tria de paraules, composició de paraules, frases i paràgrafs.
g. Cohesió interna del text.
3.La revisió
a. En el procés, qui dicta ajuda a revisar el text escrit
b. es prenen decisions sobre la cohesió, lestil o la correcció.
Ajudes en el procé s de composició .
1.Fer atenció als aspectes instrumentals i no als formals.
2. Fer atenció als aspectes formals perquè sescriu un text conegut.
3. Treballar cooperativament: parelles o grups de tres(dictar, escriure i revisar).
Els continguts de la llengua escrita.
Organització segons la funcionalitat del text escrit.
a)Ús pràctic: en la vida quotidiana.
b)Ús científic: potenciar el coneixement.
c)Ús literari: descobrir el plaer estètic del llenguatge.

Entradas relacionadas: