Llenguatge no verbal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 
Diferències entre el llenguatge verbal i el textual:LLENGUATGE VERBAL:La imatge dóna sensació de permanencia;Concreció de la comunicació;Es basa en la simultaneïtat.LLENGUATGE TEXTUAL:La imatge dóna sensació de fugacitat (sols existeis en el moment en que es diu);Abstracció de la comunicació;Es basa en la succesió (es lent).//Diferències entre el teatre i el cinema: TEATRE:Comunicació corpòrea;Interactiu;Irrepetible;No té primer pla;No té muntatge.CINEMA:No hi ha comunicació corpòrea;No és interactiu;Repetible;Te primer pla, perquè es pot manipular;Té muntatge.//EL LLENGUATGE VERBAL:Els guions es divideixen en :Text principal o primari (també es por dir escènic): text que diuen els actors. No sempre allò que diu l’actor és exactament igual al text original.Text secundari: acotacions o didascàlies (ajudes en un text per a poder-lo representar)//El llenguatg e oral té tres usos:1.Dir o parlar, el missatge és neutre, no rep cap connotació.2.Recitar, ús connotatiu del llenguatge oral. Implica parlar amb ritme.3.El cant, utilització tècnica del llenguatge.//Elements que conformen el llenguatge verbal: la pronunciació i l’entonació. Aquests dos elements constitueixen l’elocució. LA PRONUNCIACIÓ: En la nostra manera d’organitzar la forma de parlar distingim entre vocals i consonants.Hi ha elements verbals i paraverbals (onomatopeies, plor...). Entre unitat verbal i uní tat verbal hi ha silencis/pauses. Els silencis poden tenir diverses usos: vacil·lació, suspens, autocontrol (Eres un.......), buscar una paraula, interferències. Els silencis poden ser:1.Pauses estètiques, introduïda amb una finalitat determinada.

Entradas relacionadas: