El llenguatge verbal human es un sistema de comunicació

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,96 KB

 

la comunicació com una relació que permet un intercanvi d'informació i experiencies. Necessari en la comú: emissor (envia info) receptor (rep) missatge (transmet) codi(formen el missatge) canal(circula el miss)

El paper de l'infant: receptor moltes sensacions diverses, emissor manifesta amb expressivitat no verbals
El paper de la persona adulta: receptor interpretar els missatges que emet l'infant emisso, estimular l'inf de diverses maneras.
El llenguatge: capacitat que te una persona per transmetre sensacions emocions o pensaments. Les primeres manifestacions son indicis de necessitats fisiologiques 
Etapa prelinguistica (0 a 12m) 1.Percepciò: -auditiva distingeix sons verbals/noverbals,identifica la veu de la seva mare i el timbre de veu dels seus pares. -visual no perfila les formes i els colors fins al mes, fins els 6 mes no distingeix visualment -tàctil. 2.Expressió -plor, primera manifestació sonora, primer pas cap a la interacció social -succió,acte instintiuesfecte assossegador, creació expresiva de l'infant -balboteig emetre altres vocalitzacions iferents no hi ha intencionalitat -ecolalia cap al 6mes, les vocalitzacions s'assemblesn mes als sons de la llengua parlada,manifesta intencioalitatimitativa, no significativa -mirada i gesticulació cap al primer mes, acte comunicatiu mes significatiu instruments que l'infant i la persona adulta fan servir de manera natural per comunicar. 
Etapa lingüística (12 a 72m) 1.Etapa del llenguatge no combinatori 12 a 24 -articulació de les paraules les primeres paraules d l'infant malament articulades no pronuncia correctament, Jacobson l'adquisició de fonemes es realitza desde mes constactat a ments, primers fonemas articulats (apm) fins als 7 o 8 algunes consnants no s'articulen correctament i es donen simplificacions-sigificació de les paraules les raules que emeten tenen 2 silabes com a maxim, compren mes paraules de les que pot produir, empra laes parules donant un significat que sobrepassa a)absencia de corrspondencia:rarisimes ocacions ocupació d'un terme que no s'ajusta res al llenguatge adult. B)correspondencia exacte: poc frequ inici del desenvolupament lexic. C)superpocicio parcial: utilització d'un terme propi i generalitzat (papa, el seu pape i tothom home) d)supragenerelització: infant alplica un aetiqueta verbal a un conjuntde referents (bubbub gossos, gats)e) subgenerelització: ¡empra un terme per designar uns elements espcifics determinats(bubbub nomes al seu gos) -intencionalitat de les paraules, 2 funcions: referencial objectes i exressiva desitjos, holofrase:paraula que equival a una frase 2. Etapa del llenguatge combinatori 24 a 72 m -fase 1(24 a 30) uno de les paraules soltes, llenguatge telegrafic:capacitat de combinar diverses paraules en un mateix enunciat, l'ordre l'emfasis i l'accent son els indicadors de la relació existent entre les paraules. -fase2 (30a36) contruccio de les primeres frases: aprenentatge de morfemes i flexionshiperrgularitzacio un de es maateixes flexions dels verbs regulars i irregulars, augment del lexic, us de la negació, formulació de preguntes, aprenentatge de les regles sintactiques domini dels conceptes relatius -fases3 (3a6a) maduració del lllenguatge (primitiu) evolució del llenguatge es paral.Lela a l'evolució de la intel.Ligencia, us madur del llenguatge ha de realitzar un seguit de nous parenentatges: apmliar els punst de vista, començar a distribuir el temps present passat i futurdistinguir temps real i irreal a prendre a dialogar. 
Bilingüisme: capacitat que te l'individu d'utilitzar alternativament dues llengües
Diglòssia: coexistencia desequilibrada de dues lengues perque compta amb major prestigi socialcultural i economic. Llengua Alta, llengua Baixa. Funció. Lllengua A educaciio llengua B ambit familiar, herencia literaria literatura culta s'escriu A i popular B, adquisició A d'adquireix a l'escola B a casa, estabilitat A i B fixat al llarg dels seggles,gramatica A gramatica, diccionaris la B no

Entradas relacionadas: