Llengües en contacte

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,77 KB

 
llengües en contacte:les llengües no estàn aïllades, sempre es troben en contacte amb altres llengües. Aquests contactes poden ser diferents causes:viatge geografic, intercanvi turístic,etc... Dáquest contacte se´n deriven mútues influències. Aquesta és una característica constant en la història de les lluengües. La persona k va definir aquest terme és uriel weinrech. Hi ha 2 tipus de contacte: bidireccional: si les dues llengües s´influeixen per igual. unidireccional: si una de les llengües influeix a l´altra, en aquest cas es pot donar la superposició lingüistica. bilingüísme: és l´ús per part d´una persona o un grup de persones de dues llengües. Pot ser: individual o col.Lectiu , unidireccional(una part de la comunitat l´utilitza) o bidireccional (tota la comunitat utilitza les dues), substitutori (implica una sustitució lingüistica progresiva de la llengüa menor, instrumental- (quna és per raons profesionals un exemple: si vas a un altre país) cultural- (per raons heredades: utilitzem les dues llengües), integrador- (com el cas dels immigrants, que han d´aprendre les llengües) mitificació del bilingüisme aracil va ser qui va dir k el bilingüisme és un mite, pk sempre hi ha una llengua mes important k l´altra. L´imperialisme lingüistic és un mite de l´existencia de comunitats lingüistikes bilingües s´utilitza per encabir situacions d´imperialisme lingüístic. El bilingüisme oficial no garantitza k les dues llengües s´usin per igual, la llengua de l´Imperi,es a dir, la llengua del poder polític del estat sempre es trobarà amb abantatge. llengua minoritaria la llengua minoritaria es akella k té un nombre reduit de parlants en comparació amb unes altres, peró minoritzacio definex la sustitucio en k una llengua, malgrat ser parlada per la mojor part de la població autòctona d´un territori determinat, ocupa només una part minoritaria dels usos i àmbits socials.minoritzacio la minoritzacio lingüística es produeiz en situacions de superposició en k l´us d´una llengua conta amb el suport del poder polític i l´us de l´altra es veu entrevancat per aquest mateix poder. Existeix una patologia de la minoritzacio. Molts parlants de llengües minoritzades sufreixen auto odi cap a la propia llengua. Quan parlam una llengua minoritaria creim k som menors, k pertenyem a una minoria, a pertenyer a una minoria no ens agrada. La minoritzacio quan es molt intensa aporta el fenomen d´ocultació, es a dir, d´amagar les característiques lingüístiques propies. diglossia el terme diglòssia fa referencia a dues definicions: a) situació en k una llengua "x" s´usa en àmbits formals i una altre llengua "y" s´utilitza en els ambits informals i normalment hi ha superposició de "x" sobre "y". El k hi ha normalment es una situació de conflicte llingüistic. b) diglòssia es aquella situació en k algú usa una varietat lingüistica "x" per ocasions formals i una varietat "y" per les situacions informals.- ferguson. normalització: aquest terme fou encunyat l´any 1966 per aracil. Es refereix a la recuperació d´una llengua minotitzada de tots els àmbits d´ús, desplaçant la llengua superposada. Aquest terme seria el contrari de bilingüisme. substitució lingüistica: es el proces per mitja del qual una llengua va sent gradualment remplaçada per altra. Els procesos de sustitucio lingüistica es troben relacionats d´homogeneïtzació d´un Març estatal determinat. Per iniciar un proces de sustitucio es necesari l´acció del poder polític. El bilingüisme social: es sempre transitori i desembocada en la sustitució o normalització de la llengua. Al llarg de la historia s´han produit nombrosos procesos de substitució i avui dia es un proces rapid. El proces de sustitucio es reversible, la situació de minoritzacio no comporta necessariament la sustitucio. Si analitzem les llengües europees, podem abservar com algunes han set substituides però nomès la meitat han assolit la normalització.

Entradas relacionadas: