Llengües neollatines

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 
Les diversitats de llengües.
és una riquesa que cal conservar, es calcula que almenas mil llengües es poden extingir durant aquest Segle XXI si no saturen certes polítiques assimilistes. Lextinció duna llengua és tant empobridora com la espècie dun animal o vegetal.

Les famílis lingüistiques.
Es fa difícil afirmar guantes llengües es parlen perquè no és facil delimitar on acaba una llengua i comenta una altra. Les llengües sagrupen en famílies, en grups de llengües amb un origen comú.
- Totes les llengües ROMàniques,entre les quals el català, pertanyen a la família indeoeuropea.
- Actualment, la família indeoeuropea inclou la major part de les llengües europees (llevant es basc, lhongarès, el finès i lestonià)
Principals subgrups de la família indoeuropea:
ROMànic: català, castellà, gallec-portuguès, occità, francès, sard, retoromànic,romanès


Llengü es i estats.
No hi ha llengües ni millors ni pitjors. Totes són expressió de la diversitat cultural humana. Hi ha factors polítics, econòmics, demogràfics que privilegien unes llengües per damunt dunes altres, factors polítics que han fet que en la majoria destats shagi imposat una única llengua oficial.

Llengü es minoritzades.
Llengua que dins el seu territori ha patit una restricció dels seus usos, que van passant a realitzar-se en una de les llengües en expansió (Anglès,castellà..)

El plurilingü isme oficial.
Actualment els països democratics solen admetre diferents graus de plurilingüisme ofical. Aizí existeixen estats oficialment multilingües, com Bélgica,Irlanda.. A Espanya lúnica llengua oficial es el castellà.

La normalització lingüí stica.
Normalitzar una llengua vol dir aturar processos i fer que la llengua minoritzada pugui fer-la servir tothom, en tots els àmbits però també vol dir recuperar la lleialtat llingüistica dels propis parlants.

La situació actual del català .
Lestatus legal del català depèn de cada Estat on es parla, essent tan sols Andorra i Espanya els únics on gaudeix doficialitat. Aixa, al Principat dAndorra és lúnica llengua oficial de lEstat. A Espanya és oficial, juntament amb el castellà, a Catalunya, País Valencíà i Illes Balears.

Entradas relacionadas: