Llista de connectors

Enviado por Verónica y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,96 KB

 

Estructura acte: introducció: 1r punt de contacte amb el tema. carà general i sol ser breu. desenvolupament: cos centra. Desplega la info punt per punt. cloenda: és el final del text. Sol ser breu. Coherència externa:-títol: encapçala el text classificació: temàtic: alló que expresa el tema del text. Es pot distingir si ho expresa de manera parcial o total.Remàtic: no designa de manera explícita el tema i ofereix possibilitats diverses: metàfora, paròdia...-El paragraf: unitat del discurs, que fa visible l'estructura de la info i posa de manifest la coherència externa del text. -Unitat visual y formal (facilita la lectura, frases separades per punt y a part, relacions sintáctiques, puntuació..., paragraf no gaire extensos.-Unitat significatica (desenvolupa una idea del tema, relació entre les parts que la componen, recull la info básica del paragraf. Unitat funcional. Segons la seva posició por presentar 3 funcions.-Paràgrafs introductoris: obren el text. Caracter gèneral, modalitats diferents. Intró-resum: explica les parts i subtemes. Intró-cita: iniciar el text amb una cita d'un autor o dita. Intró per analogia:explica un fet o vivènia per introduir i obrir el text. Intró-anècdora:explica un fet o vivència per introduir i obrir el text. Intró amb ? Inicial: tracta d'atreure l'atenció del lector.-Paràgrafs de desenvolupament: formen el cos central del text. Desenvolupament de subtemes: paràgraf-enumeració: presenta una llista d'elements relacionats entre ells, Paràgraf-causa/efecte: destria les conseqüències que es deriven d'un antecedent, parà-comparació: estableix les similituds i diferencies entre entitats, para-exemplificació: situa excemples que ajuden a entendre els conceptes situats prèviament, para-seqüencia: recorregut en el temps.

Entradas relacionadas: