Lucrecia Joan ramis

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 
el llenguatge permet als éssers humans estructura el pensament i comunicar-se. Per fer-ho s'utilitza la llengua, que es un codi o sistema de signes lingüístics estructurats, fa possible la comunicació. dialectes: totes les llengües estan constituïdes per dialectes geogràfics, socials o històrics. l'idiolecte: es el codi que fa cada parlant d'una llengua, ens diu l'aspecte social, cultural etc.. variació historica: els canvis que a sofert la llengua al lalrg de l'historia. variació social: reflecta els usos de la llengua que fan els diferents grups socials que integren una comunitat lingüística. l'argot: el llenguatg que s'adopta en relació a una profesió etc.. característiques: vinculat a un ambit professional, - finalitat i voluntat d'identificació am un grup. - influencia dlatres llengües.- desplaçament del sentit dels mots. - utilització del mecanisme de derivació o escurçament per crear mots. variació geogràfica: les diferents modalitat que una llengua adopta en les diverses zones del seu domini lingüístic.LIT: Renaixement: finals SXV - segona meitat SXVI. l'humanisme, interes exepcional per l'home, canvi de mentalitat: es va pssar d'una visió teocèntrica, pròpia del món medieval, a una visió antrocèntrica. L'humanista mes destacat a Catalunya es Joan Lluís Vives. Prosa: cristòfor Despuig, defensa de les llengües nacionals. Poesia: Pere Serafí, poeta , pintor molt representatiu del Renaixement. Teatre: representa la vida social, Joan Ferrandis. Barroc: a parir del final del SXVI i al llarg del SXVII. Oposició al moviment Renaixentista, pessimisme, recarregament, la fugacitat de la vida, el pas del temps que destrueix bellesa. Francesc Vicent García, el rector de Vallfogona. Neoclassicisme: era un corrent estètic que provenia del classicisme. prosa de tipus moralista plantejava una reflexió sobre la vida. Joan Ramis i Ramis, obra: Lucrècia.

Barroc: a parir del final del SXVI i al llarg del SXVII. Oposició al moviment Renaixentista, pessimisme, recarregament, la fugacitat de la vida, el pas del temps que destrueix bellesa. Francesc Vicent García, el rector de Vallfogona. Neoclassicisme: era un corrent estètic que provenia del classicisme. Prosa de tipus moralista plantejava una reflexió sobre la vida. Joan Ramis i Ramis, obra: Lucrècia.

Entradas relacionadas: