Malalties periodontals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,74 KB

 

MALALTIES PERIODONTALS: Etiologia: l'aparició de les malalties periodontals està relacionada amb la placa bact. i tambe depenen dels factors de cada individu. Placa bacteriana: es l'acumulació d'una massa densa i organitzada de microorganismes sobre la superficie dental. Estructura de la geniva: Zona supragingival (es desenvolupa en condicions d'aerobiosi) Zona subgingival (es desenvolupa en condicions d'anaerobiosi. Calcul: una vegada que la placa bacteriana ya està formada, es va diposant sobre ella diposits de sals de fosfat calcic aproximadament en 2 setmanes es troba calcificada. El calcul provoca un augment de la retenció de la placa, obstaculitzada la higiene oral i accelera la formació de placa.

ALTERACIONS DE GRANDARIA:  1)Alteracions de grandaria: MICRODONCIA: una o mes dents de grandaria inferior a lo normal. Generalitzada: totes les dents en les dues arcades son mes petites. La microdoncia afecta mes a incisives sup. generalment bilateral i tercera molar sup.. MACRODONCIA: major grandaria de lo normal. Generalitzada: totes les dents de les arcades son de major grandaria. I la mandibula i el maxil·lar son menors. Les dents semblen majors hi ha apinyament. 2) Alteracions de nombre: ANODONCIA TOTAL: absencia congenita de totes les dents. No hi ha dents temporals ni permenents. ANODONCIA PARCIAL O AGENESIA: absencia congenita d'una o mes dents. Falta de formació o desenvolupament dels germens dentals. Freqüència: 3molar, incisiu lateral sup., 2premolar inferior i superior i incisiu central inferior. HIPERODONCIA: dents en exces, augment del nombre de dents. Freqüents en el maxil·lar sup. que en mandibula. El + frequent es entre les dents incisives sup. A la mandibula els tercers premolars. 3) Alteracions de l'erupció: Erupció prematura: -Dents natals: erupcions al naixement.-Dents neonatals: erupció als 30 dies despres del naixement. Erupció retardada: -Dents temporals: es molt rara. Normalment patologies com raquitisme. -Dents permanents: mateixes causes que temporals. -Dents impactades: dents que es segueixen formant dins de l'os. 5) Alteracions d'estructura de l'esmalt: ALTERACIONS ADQUIRIDES: infeccions bacterianes o viriques, inflamació, lesions quimiques, traumatismes. Afecta: dentació temporal o a la permanent. I tambe afecta a l'esmalt i a la dentina. ALTERACIONS HEREDITARIES: Amelogenesi imperfecta: defectes hereditaris, funció dels ameloblastes d ela matriu de l'esmalt que produeix dents amb multiples anomalies generalitzades que afecten solament la capa d'esmalt. Afecta: dentició temporal i permanent. Tipus: -Hipoplàsic: dent amb zones absents d'esmalt. -Hipocalcificat: problema de qualitat, no de quantitat , d'esmalt és fragil i és despren amb facilitat. -Hipomadur: deficiencia de calcificació. Dentinogenesi imperfecta: dents normals però de color groc.HISTORIA CLÍNICA: Funció: a) Desenvolupar un document capaç de reunir tots els elements de diagnostic necessaris: 1.- Historial medic general del pacient. 2.-Historia odontologica. 3.- Detall de les prestacions dentals realitzades. 4.-Informe per el metge. b) Ràpida d'omplir amb les dades indispensables per un diagnostic eficaç: 1.-Preguntes concises, amb respostes afirmatives o negatives. 2.-Preguntes a desenvolupar en cas afirmatiu. 3.-Amb indexs epidemiologics especifics per les malalties + comuns de la boca. c) Fàcil gestió, pel professional i personal auxiliar. d) Durable i de reduida grandaria per ser arxivada un periode de 15 anys. 1) ANAMNESIS: 1.1.- Dades de filiació:  identificar al pacient (nom, edat, sexe, domicili actual, estat civil...) 1.2.-Motiu principal de consulta:  dolor, inflamació, alteracions funcionals, tumefaccions, halitosi, alteracions la salivació, mobilitat dental. Historial mèdic: el segon pas es avaluar el estat de salut general del pacient. 1.3.- Antecedents personals: a)Patologics: a.1) anamnesi per aparells: respiratori,circulatori,digestiu,locomotor,nerviós i pell. a.2) Al·lergies: medicaments. a.3) Medicació actual: anticonceptius orals, antibiotics, insulina, hormones. b)Antecedents personals no patologics: b.1) Immunitzacions: vacunacions generals. b.2) Fisiologics: naixement i desenvolupament, embaràs. b.3) Hàbits: tòxics, infantils, adults. 1.4.-Antecedents familiars: estat de salut de pares, germans, parella, fills. 1.5.-Malaltia actual: cor, tensió arterial, diabetes. 2) EXPLORACIÓ: 2.1.-Exploració general: signes vitals com la temperatura, frequencia respiratoria, pressió arterial. 2.2.- Exploració extraoral: -cara: defectes congenits. -coll: exploració de glandules salivals i limfatics. -ATM: exploració de possibles disfuncions craneomandibular. 2.3.- Exploració Intraoral: a) Teixits tous: mucosa general: llavis, llengua, galtes, paladar dur i tou, faringe i geniva. b)Exploració dental: b.1)Odontograma: fitxa dental que ens mostra totes les dents permanents i temporals. b.2)Alteracions estructurals. b.3)Alteracions de color. b.4)Alteracions de forma. b.5)tipus d'oclusió. c)Exploració periodontal: c.1) Aparença gingival: situació de la geniva marginal (color, contorn, textura) c.2) Diposits de placa i calcul: exploració de la placa bacteriana. c.3)sondatge periodontal: Sagnat al sondatge, inflamació periodontal,geniva adherida, retracció gingival exploració de la furca i exploracio de mobilitat dental. 3) ORIENTACIÓ DIAGNOSTICA I DIAGNOSTIC DIFERENCIAL: a)Proves complementaries: 3.1.- Proves radiografiques: periapical, aleta de mossegada, oclusal, tomografia i extraoral. 3.2.- Proves complementaries dentals: palpació, percusió, proves d'anestesia, tincions. 3.3.-Analitica: principalment amb pacients amb trastorns hemorragics o alteracions de coagulació. 3.4.-Biopsia: lesions sospitoses de malignitat. 3.5.-Microbiologia: cultiu lactobacillus. 3.6.-Analisis de saliva: capacitat buffer, quantitat de saliva. 3.7.-Serologia: proves immunologiques. b)Diagnostic: resultat de l'estudi, l'exploració i les proves complementaries. 4) PLA DE TRACTAMENT: definir la sequencia d'actuacions mediques en funció de les necessitats. 5)SEGUIMENT, CURS O EVOLUCIÓ: detall de prestacions dentals realitzades: data, dent,codi,descripció,honoraris, professional. 6)EPICRISIS O RESUM DE L'ALTA. 7)INFORME MÈDIC.

Entradas relacionadas: