Marcadors estructuradors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,66 KB

 
Marcadors:elements lingüìstics amb la missió de guiar l'incís i tot allò que s'introdüèixi en la comunicació.
1-Marcadors Estructuradors:elements lingüístics que serveixen per a ordenar la informació.
A)Marcadors estructuradors comentadors,serveixen per introduïr un nou comentari en relació amb el tema.EX:perl que fa a,amb relació a...
B)Marcadors estructuradors ordenadors,son els que ordenen la informació seguin una estructura:
-Partença:en primer lloc,d'una banda,per començar...
-Continuació:en segón lloc, en tercer lloc, seguidament, d'altre banda...
.Cloenda:finalment,per acabar,en ultim lloc...
C)Marcadors estructuradors digressors,serveixen per a comentar alguna cosa:EX:a sigui, sigui dit de passada...
2-Marcadors Connectors,element lingüistic que vincula unitats de discurs entre elles.
A)Marcador connector d'Addició,afageix nous arguments: i, a més, tot i així, específicament,especialment,i també, fet i fet.
B)Marcador connector de Conseqüència,relaciona uns elements en base per uns altres, causa-conseqüència: per tan,doncs,així doncs,per consegüent,de manera que,així que.
C)Marcador connector de Contraargumentació,fa una argumentació no prevista i modificant l'altre: en canvi, al contrari, tot i així, amb tot, tanmateix, no obstant aixó,almenys.
3-Marcadors reformuladors,son els que tornen a escriure el text peró d'una altre forma.
A)Marcadors reformuladors explicatius,expliquen el que ja s'ha dit: o sigui,altrament dit,dit d'una altre maneta...
B)Marcador reformulador rectificatiu,rectifiquen el que han dit prèviament: més ben dit...
C)Marcador reformulador de distanciament,es treu inportància a el que ja s'ha dit: en qualsevol cas,de qualsevol maneta...
D)Marcador reformulador exemplificatiu, posa exemples per a la major comprenció: per exemple, a tall d'exemple...
E)Marcador reformulador de resum,resumeix el que s'ha dit anteriorment: en resum, ras i curt, comptat i debatut...

Entradas relacionadas: