Marco conceptual

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,86 KB

 

PGC marc conceptual, normes de registre i valoració de pimes, comptes anuals, quadre de comptes, definicions i relacions comptables

Pla general contable és aquell text legal que estableix el marc tècnic de la normativa comprable i té la finalitat de aconseguir que la infromació econòmica de les empreses sigui comparable i fiable

Pla general de comptabilitat

Marc conceptual

-prioritat a l’objectiu de la imatge fidel, cuan veig els contes ting que saber si la empresa te guanys o perdues

-prioritat del fons respecte de la forma de les operacions

1- comptes anuals: format per el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el PNet i la memòria, tot forma una unitat

2-requisits de la información que cal incloure en els comptes anuals:  la información que aparèixer als comptes anuals a de ser fiable integra i clara.

3-principis comprables              

-empresa en funcionament: fins no vendre una cosa utilitzada no te valor, continua tenint un cost del que va costar

-data del fet o meritació(devengo): registre comprable de les transaccions i altres esdeveniments empresarials, amb el corrent real que origina i no al corrent monetari

-uniformitat: quan s’adopta un criteri es té que mantendre, unicament es pot modificar

-prudència:una perdua s’ha de comptabilitzar en el moment que es conegui, pero un venefici no es contabilitza fins que realment es realitza

-no compensació: esta prohibit la compensació de les partides d’actiu amb les de passiu, i de despesas amb ingressos

-importància relativa:si un principi no es important no es comptabilitza

4- elements dels comptes anuals: són els elements que formen part del balanç i del compte de perdues i guanys

5-criteris de registre o reconeixement contable: procés on diferents elements s’incorporen en el balanç en perdues o guanys o en l’estat de canvis en el pnet. S’apliquen a l’hora de fer l’assentament

6-criteris de valoració: s’expliquen els diferents criteris de valoració que es poden aplicar als elements patrimonials

7-principis i normes de comptabilitat acceptades: el codi de comerç, PGC de pimes i PGC de adaptació sectorial

Normes de registre i valoracióque contéels diferents elements patrimonials i transaccions

Comptes anuals recull les normes d’elaboració dels comptes i el model anual de les PIME

Auditoria analitzan les anotacions reflectidas en els documents comptables i descrien els fets que l’han produït. A de ser analitzada per una auditoria de comptes. És de consulta pública. No totes les empresas estan obligades a realitzar auditories

Segons la procedència i la professionalitat de la auditoria:

-externa: revisió dels comptes anuals independentment de l’empresa

-interna: realitzada per personal de l’empresa per verificar els controls interns

Segons el contingut i la finalitat de l’auditoria

-operativa: revisa el procediment portat a terme per l’organització de l’empresa per analitzar la eficacia i estructura de l’empresa

-financera: examina els comptes anuals per confirmar les dades reflectides

Impostos

I directes: IRPF,IS i Isobre activitats econòmiques

I indirectes: I sobre transmissions patrimonials, IVA, I especials

Fet imposables(obtenció venefici)-base imposable( import sobre el que es calcula l’import)-base liquidable(BI-degravacions=BL)-tipus impositiu-quota tributària-deute tributari

IVA impost de indirecte que recau sobre el consum i grava : els lliuraments de béns i serveis(superreduit 4%primera necesitat, reduit 8% alimentació, general 18%)

IS esta determinat per l’obtenció dels beneficis per part del subjecte passiu, es a dir l’empresa

Entradas relacionadas: