Marques de modalització

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,23 KB

 

Cohe-es un producte lingüístic elaborat amb un codi determinat que agafa una estructura sintactica formada per unitats on actuen diversos recursos li¨güístics.La seua microestructura esta constituida per uns elements lingüístics interrrelacionats per a formar un conjunt organitzat de paragrafs.A de ser estructurat.cohere-el seu contingut semantic a de venir amb les seues parts relacionades i que tinguen sentit i un ordre claramb una selecció de informació i una ordenació de les idees.A de ser comunicatiu.Adequa-Els textos oral i escrit es creen dins dún context.Es l´aspecte comunicatiu i pragmatic del text.Esta condicionat per unes intencions comunicatives, uns elements i un context de comunicació.A de ser pragmatic.Dixi-es el mecanisme basic que permet incorporar al text els elements de la situació de enunciació.La dixi social es una variant de la ..Persona i la ..Discursiva es un avariant de la ..Temporal.dictis-son les marques lingüístiques com mots o expressions.Dos tipus temporals i espacials.modal i iperson-es el conjunt de marques lingüístiques amb que l´emisor empra diversos marcadors per a manifestar la seua presencia.El procediment es.Construccions impersonals reflexes, constr amb subjecte generic,contr esdevenimentals.Contr amb els verbs, cont en infinitiu,oracions pasives.Interpetació impersonal del vreb.Els element modalitzadors son:1elements lexics valoratius.Com adjetius substa,verbs modals.2la derivació de paraules amb afixos, sufixos i prefixos.3recursos prosodics. entonació especial mitjançant diversos recursos tipografics.4 la posició de l´emisor com invocacions o interjeccions.5signes de puntuació.6figures retoriques com la ironia, la metafora.6canvis de registre, varietat o llengua.isotopia-es la repetició i la interativitat al llarg del text i que estableix una significació determinada.Es reforçada per figures retoriques.


macroestructura-es allo que constitueix el text com unitat de sentit.Ejemple un text o un títol.superestructura-es l´ordenació del contingut amb una disposició estereotipada, que ens permet clasifiarlos en generes segons l´ambit d´us o en modalitats textuals segons l´estrucutra.progersiot tematica-es un proces tematic de desemvolupament del tema a partir de l´acumulació de noves informacions.Tre tipus.1prgresió lineal:es l´origen del tema.2Progressió de tema constant:presenten un mateix tema en oracions succesives.3progressió de temes derivats:son manifestacions diverses d´un mateix hipertema.Veus del discurs:- autor:emisor real-locutor:emissor intern-enunciador:veus distintes que incorporen al text-alocutari:destinatari intern.Tipus de discurs.1D narrativitzat:el locutor esmenta l´acte verbal de l´enunciador.2D transposat:el locutor tradueix i adapta les paraules dels enunciadors.3D reportar: es la producció fidel del dialeg:te un tipus, estil directe, estil directe lliure, es indirecte. Est ind lliure.intertextualitat: es qualsevol tipus de relació que esttablisca un text amb altres.

Entradas relacionadas: