Marques de modalització

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 

Canvis fonétics

vocàlics -> elisió, sinalefa

consonàntics -> ensordiment, sonorització, assimilació, geminació, emmudiment, sensibilització.

L'ús de l'implícit -> el principi d'economia del llenguatge, l'existencia del tabú, voler fer afirmacions sense assumir la veritat, presentar informacions o valoracions que no es vol que sigues discutirdes.

Sobreentesos o implicacions conversacionals -> maxima de qualitat, maxima de quantitat, maxima de relació, maxima de manera

pressuposicions lingüistiques -> verbs factius, verbs subjectius, marcadors aspectuals, nominalitzacions, sintagma nominal definit, interrogacions parcials, epítets no restrictius, oracions de relatiu explicatives, adjectius especificatius, oraciones de relatiu especificatives.

Maximes de cortesia -> màxima de tacte, màxima de generositat, màxima d'aprovació, màxima de modèstia, màxima d'acord, màxima de simpatía.

Usos sexistes del llenguatge -> Tractaments de cortesia, noms i cognoms, duals aparents, l'ús del mot home i baró, el gènere gramatical masculí, les associacions estereotipades, el salt semnàntic, la dissimetria, l'androcentrisme.

Modalització -> recursos enfasitzadors de l'escriptura (us de cometes, us de lletra cursiva, negreta, font tipografica tamany), Elements léxics valoratius: tria d'un lexcis determinat que expressa el punt de vista de l'emissor (adjectius, interjeccions, verbs en 1a pers, adverbis i locucions, unitats fraseológiques, substantius, perifrasis d'obligació...), La derivació: diminutius, augmentatius, despectius i superlatius, Elements pragmatics: ironia, exclamació o interrogació retorica, canvis de llengua o de registre.

Entradas relacionadas: