Materials plastic i vidre

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,77 KB

 
VIDRE Material utilitzat des de fa molts anys. Es una substància inorgànica, amorfa i isòtropa (organitzada en tots els sentits), desorganització molecular total. El seu estat fluid va en proporció de la temperatura a la que es trobi. Passa de fluid a espès i viscós. Es transparent o translúcid, impermeable dur i fràgil), resistència química molt elevada, nomes l’ataca l’àcid fluorhídric. PROPIETATS: FÍSIQUES: -DENSITAT: vidre comú habitualment 2.5 kg/dm3 Vidre amb plom 4.5 kg/dm3; TÈRMIQUES: -DILATACIO TÈRMICA: Dilata molt poc. Superior a la fusta; -CONDUCTIVITAT TÈRMICA: flux de calor que passa en 1 hora en un m2 de paret de vidre amb 1m de gruix amb 1ºC de diferencia entre les dues cares. 1 Kcal / h·m·ºC. Molt baixa; -TRANSMISSIO TÈRMICA: quantitat de calor que travessa una paret de vidre. (depèn del gruix i canvis tèrmics de la superfície); -COMPORTAMENT DEVANT EL FOC: no combustible. ÒPTIQUES: -PERMEABILITAT LLUMINOSA: capacitat de deixar passar la llum per la seva massa. Segons el colorant i l’angle d’incidència de la llum; -FACTOR SOLAR: relació entre energia total i energia q passa per un vidre. Efecte hivernacle: L’energia que entra en un local es absorbida per els objectes o persones, quan s’escalfen irradien calor de longitud d’ona llarga, com els vidres son transparents “ impermeables “ (de transmissió baixa), l energia s’acumula en l´interior, les radiacions de mes longitud d’ona de 5µm no poden sortir. MECANIQUES: -DURESA: 6.5-7 a l’esca-la de MOHS. Alta; -FRAGILITAT: molt fràgil. No es pot deformar. Per disminuir la fragilitat es fa un recuit; -RESISTENCIA A COMPRESSIÓ: molt alta. 10.000 N/m2; -RESISTENCIA A TRACCIÓ: 400kg/cm. RECUITà 400-500 kg/cm2 TREMPATà 1.200-2.000 kg/cm2; QUÍMIQUES: -DURABILITAT: molt resistent a l’atac químic excepte a l’àcid fluorhídric. Molt alta. MORFOLOGIA COMERCIAL DEL VIDRE: Vidres monocapa: -VIDRES FLOTATS: fulla plana de dimensions variables (3-6m), gruix 2-19mm; - VIDRE TREMPAT: de seguretat de les portes d vidre, s’esmicola. Tº fusio 700 ºC es refeda rapidament per tan moltes tensions internes, molt resitent; VIDRE COLAT; - VIDRE ARMAT: Pot ser ondulat, polit; -VIDRE COLAT IMPRÈS: durant la seva fabricació quan el vidre esta tendre se li aplica un dibuix o gravat. Aquest tipus de vidre també es pot fer per colat; -VIDRE ENMOTLLAT; -VIDRES AMB RECOBRIMENTS: s’espolsa ua¡na capa; -VIDRE REFLECTANT: baixa visó, disminuix emisió tèrmica; -ESPACIALS: elimna reflexos, veus bé. Vidres laminars: - LAMINAR: format per làmines de vidre pla alternades amb plàstic (botirà de polivinil), pot ser transparent o de colors. S’esmicola; -DOBLE VIDRE: amb càmara d’aire; -PROTECCIÓ SOLAR: tota la massa està acolorida o npmès una capa. Fibra de vidre: Fibres filaments + aglutinants, s’obté per centrifugació. Fils desendreçats. Es pot presentar com una tela. En construcció com aïllament acústic. Incombustible, resistent a agents exteriors. Aïllament tèrmic, s’utlitza amb poliester per fe plakes ondulades. Altres: -electrocronàtics, electrooptics, estructurals, extraclar, amb camara de poliester, resistent al foc i corbs.
PLÀSTICS:
Material orgànic, sintètic, macromol·lecular i que s’obté per un procés de fabricació que es la POLIMERITZACIÓ. Aquest consisteix en la transformació de resines sintètiques i gomes naturals (la gran majoria venen del petroli) PROPIETATS: DENSITAT: molt lleugers. Densitat semblant a la d’algunes fustes, 1-2 kg/dm3; RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ: segons la temperatura varia de 500-3000 kg/cm2; RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ: depèn de la fabricació varia entre 300-600 kg/cm2; RESISTENCIA A LA FLEXIÓ: depèn la temperatura i temps de càrrega varia entre 5000-20000 kg/cm2; AÏLLAMENT TÈRMIC: generalment bons aïllants tèrmics i acústic amb conductivitat tèrmica molt baixa; AÏLLAMENT ACÚSTIC: depèn de la forma que tingui el plàstic; AÏLLAMENT ELÈCTRIC: bons aïllants elèctricament; ABSORCIÓ D’AIGUA: generalment es molt baixa. Per això es fan canonades; RESISTÈNCIA ALS ATACS QUÍMICS: son inalterables a la concentració d’àcids i depèn de la temperatura. Son bons resistents, superior als metalls; COMBUSTIBILITAT: generalment per als que estan fabricats amb polietilè, poliestirè, polivinil i nitrocel·lulosa. Quan fan la combustió, desprenen gasos tòxics. ASPECTE: poden tenir formes molt variades, poden tenir color forts. Manteniment (nul), hi ha plàstics que amb el sol canvien de color. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS PLÀSTICS: TERMOPLÀSTICS: plàstics que poden ser elaborats o conformats per obtenir un producte diferent amb l’ajut de calor. Es poden reutilitzar. Son aquells que s’estoven amb la calor i al disminuir s’endureixen. -POLIVINIL DE CLORUR PVC: Canonades de sanejament, d’electricitat, rajoles, fusteries, recobriments per a aïllants elèctrics, malles i pintures. PVA-ACETAT DE POLIVINIL: pintures plàstiques i cola blanca; -PS-POLIESTIRÈ (EXPANDIT i EXTRUÏT (XPS)): S’utilitza com aïllament tèrmic. Són boletes. Expandit façanes, estruit terres coberta. Hi han cassetons i revoltons. La fusteria de plàstic de la família dels estirens es de ABS-ACRILONITRIL DE BUTADIENS. Dur, amorf, opac i molt resistent; -PMMA- POLIMETACRILAT DE METILÈà acrílic: es torna groc amb la llum dels sol. Obtenim vidres sintètics i plaques ondulades i llises. Es tallen amb facilitat. -PA-POLIAMIDESà nilons: alta resistència mecànica i tèrmica i alta resistència química. Xarxes de protecció. -PE-POLIETILÈ: sacs, làmines d’embalatge, de drenatge, canonades, film; -PP-POLIPROPILÈ: canonades, sacs, tubs; -PC-POLICARBONAT: pintures, vernís, placa cal·lular. TERMOSTABLES O TERMOENDURIBLES: després d’haver-los elaborat de la matèria primera proporcionen un cos sòlid i que no podem recuperar-los, ni transformar-los per calor un cop fets; -FENÒLICS (PF): plaques, pintures, llàmines; -RESINES UREES (UREES (UF)): adhesius, vernisos, pinures, llàmines, plaques. -MELAMINA (MP): , vernisos, pinures, llàmines, plaques; -POLIESTER (PPE): revestiments, vernisos, mobles, aïllaments elèctrics, pintures, plaques, recobriments. -POLIURETÀ (PUR): escuma, aïllament acústic entre plantes; -RESINES EPOXI: pintura dels garatges, morter de reparació, paviments continus; -SILICONES (SI): pintures, vernisos, material per juntes; MORFOLOGIA COMERCIAL DE L’ACER: -FLEIX: Perfil pla de metall molt prima amb un gruix inferior a 4mm i un ample màxim de 20cm; -PLATINA: perfil pla de secció rectangular, de gruix entre 4-10mm i ample de 20cm; -FERRO PLA (PASAMA): ferro en barra de secció rectangular amb un ample el doble del gruix; -XAPA: perfil pla molt prim amb un gruix de 0.6-20mm, un ample inferior a 60cm i llar inferior a 12m. Tipus: LLISA, NERVADA (grecada, ondulada), ESTAMPADA, PERFORADA, ESTIRADA; -FERRO DE PASSAMÀ: Secció rectangular mes ample que dues vegades el seu gruix; -FERRO DE SECCIO QUADRADA: massís (20X20); - FERRO DE SECCIO RODONA: Tipus: rodó o barra (d sup 5mm) i filferro (d inf 5mm), sempre macisos; -PERFILS LAMINARS: ferro T-TD, ferro IPE, HEB, IPN, HEM, PERFIL UPN, perfil L-LD; -PERFILS CONFORMATS: perfil omega, perfil seta, perfil L i perfil U; -CLAUS: peça forjada. Primer la tija, desprès el cap. Es una peça de ferro; -PUNTA: es distingeix del clau perquè no es de ferro, es d’acer i la tija sempre es cilíndrica; -CARGOL: consisteix en una peça cilíndrica amb un ressalt continu en forma d’espiral; -REBLO: peça de ferro dolç de forma cilíndrica que un cop introduït en l’estructura es finalitza; -CABLE: es un trenat de filferros de 1-3mm generalment d’acer d’alta qualitat; -TELES: Composades per filferros, poden ser plans o rodons, d sup 3mm; -Malles: compasades per fils, d inf 3mm; -REIXES: Tramat de barres o perfils que formen una malla; -FUSTERIA: Diferents perfils d’acer; *malla electrosoldada MALLAZO: Designació (ME 15x30(seperacio barres cm), 10-6,5 (d barres corrugades mm), B500T (tipus acer), 5x2 (dimensions malla), UNE 36092 96.

Entradas relacionadas: