Mecanismes de referencia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,06 KB

 
1._Textos cientifics: exposen les dades de les ciencies i de la tecnica.escrits en estandart i el cientific.
1.1Textos especializats:redactats per profesionals de la materia.
     Textos divulgadors: redactats per coneixedors del tema.
2._Text expositiu:
A.Caracteristiques:informa dun tema de manera clara i objectiva. pot ser oral o escrit.
-Tracta 1 tema en concret.// -L'emisor a de ser especialista o coneixidor del tema.//el receptor a destar  interessat per informar-se sobre el tema que si tracta.


a.1informació en 3 parts: Introducció, Desenvolupament o conclusió.
B.Recursos: -nivell de llengua técnic o especialitzat.//- sempre el Presente D'indicatiu en les definicions sobretot,el pasat per a explicar l'origen dels fets i la 3 pers.del sing i la forma impersonal.//-definir els conceptes q susen les oracions simples enunciatives i les coordinades per a explicar susen les oracions subordinades causals.//-Les dades si presenten seguint un ordre lògic i jerarquitzat.
b.1 recursos grafisc son: tipografia, gràfics, esquemes gràfics.
C.Mecanisme de referència: la cohesio ve donada per la referencia. Els mecanismes de referència mes abituals son:// GRAMATICALS: ús de determinants, pronoms o desinències, i la dixi , que actua també com un elements de la cohesió.//LEXICOSEMÂNTICS: repetició, sinonímia,hiponímia, i hiperonímia.

Entradas relacionadas: