Mecanismes referencials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 
hi ha 2mecanismes de cohesió textual:mecanismes de ref erencia(permeten remetre a elements que son del text) y la connexió(manifiesta la reLcio semantica que hi ha entre 2 o mes elements q son gnralmnt al text)MECANISMES REFERENCIA:son elements lingüístics que remeren a un altre element,eviten la repetició de mots.Hi ha dos tipus de mecanismes referencials,el situats fora del text i els situats dins!FORA:la dixi es el mecanisme k estableix referencies entr els elements del text i els del context extrlgis-díctics personal,temporal i espacial*pronoms personals(jo,em,tu,et,vosalttres,ell..)*morfemes verbals(cant-em)*possessius*demostratius*adverbis de temps(ara,hui,abans,ahir,després)o de espai(ací,allà,on lluny)//dixi social/determinació(la(coneguda,concreta)una(desconeguda,indeterminant) DINS:la anafora es un element del text que remet a un altre que ja s´ha expressat.Si el referent no ha aparegut,rep el nom de catafora -Recurs anaforics- *Sintactics:pronoms de tercera persona(el,la,els,les,ho,li,en,hi,que,qual,aixi,cosa,fet,qüestió)*Semantics:(repetició,substitució sinonímica,hiponimica[flor,rosa],hiperonimica,pragmatica[obama,president]*El.Lipsi(de sto) Classificació DE CONNECTORS: additius(i,i també,a mes a mes,aixi mateix,encara)disjuntius(o, no solament,sinó tb)condicionals(no mes que,llevat que,mentres que)consecutius (per tant,per aixo,de manera que,aixi es que)de contrast(pero,tanmateix,al contrari,a pesar de,sinó,en canvi,aixi i tot)finals(a fi que,per tal que) causals (com que, ja que) espaciotemporals (darrer,damunt, a prop, lluny,abans, anteriorment,després)MODALITAT ORACIONAL:enunciatives,interrogatives,exclamatives,imperatives,dubitatives,desideratives//Modalització I LA IMPERSONALITAT:la modalització es una característica del text que ens permet identificar els mecanismes utilitzats per l´emissor q ha marcat la seua presencia al missatge-discurs subjetiu o discurs objectiu)/text MODALITZAT mostra actituds i opinions(dictis personals,sustantius,verbs y adjectius valoratius,verbs de sentiments,adverbis de manera,derivació,quantitatius,crides al rceptor,ironia,figures retoriques) text NO MODALITZAT-IMPERSONAL quan hi ha objectivitat(se,sto[tothom,la gent,algú,un..]verb pareixer o semblar,2º sng o 3º pl, mode indicatiu, infinitius


 textos expositius: introducció-desenvolupament del tema i conclusió/ ser estar o pareixer, fer comprendre alguna cosa textos argumentatius:convncer/introducció,desenvolupament(arguments i contraarguments) i conclusió/adjectius de qualitat subjectiva, adverbis -ment textos narratius plantejament, nus i desenllaç, passat, discurs directe i indirecte textos descriptius:

Entradas relacionadas: