Mecanismes referencials

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,98 KB

 

Aquest text es pot dividir en tres parts calarament diferenciades:introducció,desenvolupament i conclusió.La primera part es la introducció abarca desde la línia .Tema:progressió lineal:fragmentacion/constant:habla de lo mismo y tema derivats trata d un tema en grupos....Tipologia textual:textos expositius: funció:fer comprendre alguna cosa/estructura:intr-desenvolu-conclusió.Tecniqus:supots no veral:grafics,esquemes.. I suport verbal:títols,subtitoals,negretes cursives,pauses...Caract:oracions atributives,aposicions,subordinació d causa i consequenica.Presencia:examens,apunts,fullets explicatius. IMPERSONALITATT.Argumentatius:func:convéncer,persuadir.Estruç:intró(què es v ol derfensar,creació d'una disposició favorable en el receptor,desenvolu(defensa d'arguments i refutació de contraarguments) i conclusió(síntesi i reforçament de la tesi).Tec:dialogisme,polifonia,prèsencia de cites.Carac:verbs performatius(dir,creure,pensar),locucions d'ordre(d'una banda,primerament),adjetius de qualitat subjectica,adverbis acabat en-ment,ironia.Presen:editorials,cartes al director ,critiques. La cohesió textual fa servir indicadors concrets per a marcar aqueixa relació existent entre les parts del text i per a organitzar-lo formalment.La cohesió,donsc,garanteix que el receptor assimile la informació que li aporta el text. Hi ha 2 mecanismes bàsics de cohesió textual.1 mecanismes de referència,els quals permetren remetre a elements que són al text o al context.2 fenomen de la connexió.Que manifesta la relació semàntica que hi ha entre dos  o més elements que són generalement al text.Mecanismos de referència:són elements lingüístics(pronoms,determinants..)que remeten a un altre element.D'aquesta manera,l'element de referència només por interpretar-se plenament si coneixem el referent.Els pronoms eviten les repeticions i,alhora,expliciten les relacions que hi ha entre diferents elements del tex.Hi ha dos tipus de mecanismes referencials:els que remeten a elements situats fora del text/dins del text.Cap a fora del text:mecanismes de referencia que s'interpreten a partir del context.Dixi:mecanisme que estableiz referències entre els elements del text i els del context extralingüístic./dixi personal,temporal,espacial.:pronoms personals,morfemes verbals,possessius,demostratius,i advverbis de temps i d'espai.Dixi social:grau de coneiximent dels interlocutos,la lreaci´jeràrquica que hi puga aver.Ej:passe -vosté,per favor!.Dixi discursiva:quan hi ha refèrencies a elements que són dins el text mateix,també podem fer servir esta dixi.:Pot ser anaforica:refencia elements ja esmentas o cataforica-que aun no.Determinació:determinats actuen com a presentadors del nom.L'ús d'un o altre determiant ens mostra aspectes como conegut /desconegut


mecanismes cap a dins del text: anàfora:aquella paraula que s'interpreta a partir d'un altra.Recusos anf`rocs sintàctics:pronoms 3persona(el la els les ho li) pronoms adverbials(en,hi)relatius(que.Qual)cemsotra,adver.El·lipsi:consisteix a suprimir un element redundant. Mecanismes lexics de relació referencial:sinonímia:impresionista-Picassó .:flor es hiperonimo de rosa(mayor a menor).Rosa hiponimo de flor(menor a mayor).MODALITAT:Oracional-finalitat o intenció que tenim quan emeten un missatge.Modalitat oracional exigeis l'aparició d'una sèrie de recursos,especialment sintàctis,els quals cohesionem elstext i poermeten interpretar la intenció que té.Enunciatives,interrogatives,exclamatives,imperatives,dubitatives,desideratives.Modalització:grau de subjectivitat d'un text.:díctics personals 1 i 2 sing plura.,manifesta la seua actitut/opinió-discurs subjectiu,verbós que expressen sentiments:lamentar,sentir,esperar/de dicció:opinar,desitjar,pensar/expressions quantitatives subjectives:molt,poc,massa../derivació:diminutis,augmentatius pejoratius../perifrasis d¡obligació o de probabilitat/interjeccions:uf"ai"/crides al receptor:cabró" com?/interrog retorica/ironia/metafora,hiperbole.Impersonalitat:objectivitat. oracions impersonals:caldre,haver-hi/"se" impersonal/semblar/pareixer/modo indicatiu/oraciones pasivas/infinitivo

Entradas relacionadas: