Mesures de protecció del menor

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,4 KB

 
Articles/Article 4: Dret a l’honor, intimitat i a la pròpia imatge-Article 5 al 8: Llibertat D’associació, manifestació i expressió-Article 10: Mesures per facilitar L’exercici dels drets. Els menors estrangers tenen dret a l’educació, la Sanitat i altres serveis públics, preval l’interès superior del menor/Articles 12, 17, 18 i 19, mesures que els poders Públics han d’establir per garantir la protecció:-Intervenció en funció de La gravetat:-Situacions de risc: Les Que perjudiquen el desenvolupament personal o social del menor. No cal assumir La tutelaperquè no és prou greu per Justificar una separació del nucli familiar. La intervenció busca reduir els Factors de rics i promou mesures de protecció-Situacions de desemparament: incompliment o exercici inadequat del Deure de protecció del menor, està mancat d’assistència moral o material Necessària. El perjudici del menor és tan greu que la separació del menor del Nucli familiar és del tot justificada.

Entradas relacionadas: