Mitificació del bilingüisme

Enviado por Luis y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,08 KB

 
Multilingüisme: Coneixement i us de diferents llengües. Provocat per moviments migratoris i globalització. Sociolingüística: Estudia interaccions entre llengua i societat. Diferents Fenomens: BILINGÜISME: us alternatiu de dues llengües en un individu o grup social. Bil. Individual: 1 persona capaç d'utilitzar dues llengües. 1 llengua predomina. Bil. Natural: de ben menuts han aprés a la perfecció dues llengües, pero hi ha una de millor. Bil.Territorial: territori o estat dividit en zones amb llengües diferents. Bil. Social: dues llengües en un mateix territori. Llengua propia de la comunitat i nova llengua que s'ha fet present per fluxos migratoris. SOCIOLINGÜISTICA: situació sociolingüistica en que 1 idioma es utilitzat per a situacions formals i l'us escrit, i l'altre per a funcions imformals. CONFLICTE LINGÜISTIC: diglosia implica un comflicte llinguistic (entre llengua dominant i llengua baixa) Posibles solucions: Normalització lingüistica: recuperació d'ambits d'us de la llengua minoritària respecte a la dominant. Substitució lingüistica: extinció de llengua minoritzada (reemplaça per llengua dominant) Llengua Dominant: llengua que a causa de diversos factors es va imposar fora del territori que li es propi. Llengua minoritzada: llengua actoctona d'una zona que retrocedeix en els diferents ambits d'us. (per la pressió d'una llengua dominant que s'ha introduït dins el seu territori geogràfic). Llengua minoritaria (no es igual) Llengua minoritzada. Llengua minoritària: nombre de parlants relativament reduit en comparació amb una altra dins d'un conjunt de llengües.

Entradas relacionadas: