Mitificació lingüística

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,42 KB

 
-multilingüisme: domini de més d’un codi lingüístic. -bilinguïsme individual: es aquell parlant que es capaç de utilitzar dos codis lingüístics. -bilingüisme territorial: espai que pot presentar una unitat política, però en el qual hi ha 2 zones diferenciades on s’utilitzen llegües diferents. -biligüisme social: situació imprecisa i de mes difícil analisi. El bilingüisme no es una situació individual o territorial sinó que afecta tot un col·lectiu dins d’una unitat territorial. L’alternança lingüistica sol regir-se per unes normes d’ús, que acostumen a ser desequilibrades i favorables a l’idioma associat amb el poder. -diglòsia: situació en que 2 varietats d’una mateixa llengua A/B s’utilitzaven respectivament en els ambits formals i informals. Repartiment clar i relativament estable de les funcions lingüistiques que, en principi, no presenten cap mena de conflictivitat. -minorització: procès de perdua d’ambits d’us que pateix una llengua que ha enfilat el camí que condueix a la substitució lingüistica a causa de l’interposició d’una altra llengua.


La llengua dominant es converteix aixi en el filtre obligatori, en el canal de distribució únic de totes les relacions que la comunitat de llengua recessiva que estableix amb la resta de la humanitat.- substitució lingüistica: existencia durant un període més o menys llarg, d’una fase de biligüisme generalitzat en què les dues llengües dominant (A) i recessiva(B) funcionen simultaniament en la societat. -procés de substitució: situa a la llegua recessiva en el camí sense retorn de l’extinció. -substitució lingüistica: consisteix en una seqüència d’etapes, una de les quals segurament la més hàbil i crucial es un bilingüisme transitori. -llengua minoritzada: perd funcionalitat fins a quedar reduïda a simple vehicle de comunicació col·loquial entre parlants coneguts. - llengua minoritària: tenen un nombre menor de parlants en relació amb les set o vuit llengües majoritàries que hi ha al mon, però en les comunitats respectives poden exercir perfectament les funcions lingüistiques en tots i cadascun dels àmbits d’ús.

Entradas relacionadas: