Mots derivats

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 

formació de mots: derivació: proces de formació de mots mitjançant l'adjunció d'un afix o merfema derivatiu a un lexema.composició:  conversió: proces de formació de mots mitjançant l'adaptació d'un mot a les característiques morfologiques propies d'una altra categoria gramatical.truncació: proces de formcacio de mots mitjançant l'eliminació d'una part d'un mot existent. onomatopeia: reproducció d'un so.reduplicació: mitjançant la reproducio d'un mot.

El lexic es el conjunt de mots que formen una llengua. La lexicologia es la disciplina lingüística que estidia l'estructura, la formació i l'organització dels mots. El camp lexic es un conjunt de lexemes de la mateixa categoria gramatical relacionats pel significat i organitzat segons les relacions semantiques que es poden establir entre les unitats que es formen part. Relacions semantiques d'inclusió: hiperonimia, hiponímia, cohiponímia. relacions semantiques de semblança: sinonims totals, sinonims geografics, sinonims parcials. relacions semantiques d'oposició: antonims complementaris: quan l'afirmació de l'un comporta la negació de l'altre. Antonims graduals: quan l'oposició es gradual i existeixen estadis intermedis entre el que significa l'un i el que expressa l'altre. Antonims relacionals: quan l'un dóna sentit i Raó de ser al l'altre. El camp semantic: es un conjunt de diferents categories gramaticals i relacionats pel significat, sol contenir diversos camps lexics. La lexicografia: es la branca aplicada de la lexicologia que s'encarrega de l'elaboració dels diccionaris.

Entradas relacionadas: