Mots homofons

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,61 KB

 
Semantica:es la part de la lingüistica que s'ocupa de l'estudi del significat de les unitats de la llengua, es a dir, d'alló que representan. /Significat:explica com és i com està organitzat el món a través de las paraules./Significant:forma física de la paraula./Sema:és una unitat mínima de significació, es a dir, un tret semántic/Relació significat i significant:Denotació:El sentit propi d'un mot. Connotació:Sentit figurat o representatiu, significat subjectiu que pren un mot perque se l'associa amb altres idees.Sentit propi:Sentit originarietimologic d'un mot.Sentit literal:S'aplica a expressions i fa referencia al sentit que poseeix una locució atenent als significats indiciduals de les paraules que el componen./Camp lèxic:Un cojunt de mots de la mateixa categoria gramatical que representen un sema comú.Comparteixen un mateix significat géneric./Camp semàntic:L'àrea de significació que cobreixen un o diversos mots de categories gramaticals diverses.Acostuma a compondres de diversos camps léxics./Hiponímia:Posa de manifest la jerarquia que regeix l'organització i la classificació de la realitat.Aquesta relació s'estableix entre un element de significat genereal(hiperònim)i altres que tenen un significat més específic(hipónim).és una relació d'ampliació en una sola direcció perque l'hiponim conté tots els trets de l'hiperonim pero no al revés./Antonímia:És la relació d'oposició entre el significats de dues paraules.Hi ha diversos tipus de mots antònims:Graduals:Se situen en els extrems d'una relació d'oposició que presenta graus intermediaris.Complementaris:Mots que presenten una oposició de significat sense opcions intermediaries.Inversos:Mots que mantenen una relació d'oposició en que en la qual ambdós s'impliquen mútuament./Sinonímia:Relació d'igualtat de significats entre dues o més unitats.Totals: Dos mots son sinonims totals si coinsideixen: En el seu significat es identic. En tots els contextos si poden alternar en qualsevols situació.Parcials:Dos mots son sinonims parcials si coincideixen només en part en significat, context i ús.Els sinónims es poden alternar en algunes situacions o contextos, però no per tots. Falsos sinonims:Son paraules que poden semblar sinonimes pero que en realitat no ho son./Monosèmia:Propietar per la qual un signe lingüístic te un únic significat.Polisémia:Signe lingüístic te diversos significats.Els diferents significats son recollits en una única entrada del diccionari, perque provenen d'un únic origen etimologic i es diuen accepcions.Homonímia:Relació entre mots que s'endevé de manera casual en les llegues.Esprodueix quan dues paraules que tenen orígens etimologics diferents arriben, per raons en el significant./Sentit figurat:Diferents accepcions dún mot sempre presenten un o altre vincle que les relaciona i venen determinades principalment per Canvis sintàctics Un canvi de categoria gramatical genera nous significats, així, hi ha noms que passen a designar qualitats i verbs que esdevenen noms. La elipsi:Omissió d'una part del sintagma. Canvis semàntics:Recursos més productius a l'hora de crear nous significats, permet representar a partir d'una associació d'idees, un determinat concepte mitjançant un altre amb el qual manté algun tipus de relació./ Per produir camvis semàntics els mes habituals son:Metafora:El trasllat dels significat d'un mot real (A) a un imaginari (B) amb el qual manté una relació de similitud. Hi ha dos tipus: Pura: Només hi apareix l'element imaginari, el real la de deduit el lector.Impura: Hi són presents tant l'element imaginari com el real.Metonímia:Denominar una cosa amb el nom d'una altre perque entre les dues hi ha una relació temporal o espacial.Sinestesia:Canviar la ubbicació d'un mot o un camp sensorial a un altre.Eufamismes:Expressions que subtitueixen a mots considerats tabú per la gent.Resulten impropis de dir en públic per motius religiosos o de sensibilitat social i que per tant cal evitar.Signe lingüístic:Paraula composta per 3 elements: sifnificat, sifnigicant, referent.

Entradas relacionadas: