Msn

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

 
loracio:subjecte+predicatsintagma nominal:(det)+nom+(cn) el cn pot ser s adj concorda en genere i nombre amb el nom un sprep preposicio+sn o un k +oracio k es un que +(sn)+sv el predicat:nominal el verb es un lligam entre el subj i els complements funciona amb verbs copulatius o atributius predicat verbal el nucli es un verb predicatiu i pot portar complementslatribut: es el complemen introduit per un verb copulatiu (= ser estar o semblar) completa el subjecte i si es un adjectiu i concorda en genere i nombre els verbs copulatius aporten informacio sobre el temps nomescasos predicatius dels verbs atributius:estar o estarse.tardar o privarse de complemen d :lloc temps destinatari i companyiasubstitucio pronominal dl atribut:verb star i semla:ho verb ser si es determinat el la els les l' i si no es determinat hoels verbs predicatius:tenen un contingut significatiu i normalmen expresen accio alguns verbs tenen sentit complet daltres no i han danar acompanyats d complemens poden ser transitius:necesiten un complement anomenat cd i intransitius expresen suficientmen el comportamen dl subjecte sense necesitar cap cd el cd: es el verb k necesariamen i d manera directa porten els verbs el localitzem preguntan k al verb es la persona animal o cosa sobre la cual recau laccio dl verb generalmen

acompaña al verb sense cap preposicio sol ser un sn i pot ser determinat o indeterminati tamb pot ser neutream els demostratius aixo i allo o am una oracioel ci:expresa la persona o objecte k rep la finalitat o destinacio d laccio verbal i les preposicions propies dl ci son: a i per ael complemen preposicional:es un complemen introduit per una preposicio exigida per determinans verbs k necesiten akt complemen pronominalitzacio del cprep:introduit per de en i introduit per una altra prep hiel cc:complementa el significat del verb indican alguna particularitat de lloc tems manera quantitat companyia instrumen etc poden fe funcio de cc: sn o nom un sprep un s adv una oracio un pronom pronominalitzacio:el pronom k substitueix un cc es hi pero si el cc va introduit per la prep de es pronominalitza per en

Entradas relacionadas: