El municipi organització territori i població. Competències municipals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,8 KB

 

- L’empadronament: el padró és el registre Administratiu en què consten els veïns del municipi. Les dades són Confidencials i la custodia, manteniment i revisió a l’ajuntament.

-El Consell d’Empadronament: òrgan Col·legiat de col·laboració en matèria d’empadronament entre l’Administració General de l’estat i els ens locals.


B. L’organització municipal:


- L’alcalde: es tracta d’un ògan unipersonal Que presideix la corporació: encarregada de nomenar-lo. Els regidors escullen a L’alcalde. Funcions: dicta bans, contacta obres menors i aprova l’oferta D’ocupació pública.


- Els tinents d’alcalde: nomena L’alcalde. Funcions: substituir-lo en cas de vacants, assumint la totalitat de Les seves atribucions i essent reponsables dels actes de govern dictats durant La substitució.


- Ple municipal : òrgan col·legiat per al govern i Administració del municipi. El ple deté la potestat normativa la funció de Control polític sobre l’alcade i les decisions més importants que puguin Afectar el municipi.


- La junta de govern local: alcalde i regidors. L’alcalde en L’exercici de les funcions fet pel qual la junta será informada de totes les Decisions d’aquests.


-Altres òrgans municipals: entre altres regidors delegats, Comissions informatives…


C competències municipals: en l’àmbit sectorial en el qual el Municipi pot actuar conforment a dret. Les competències són pròpies per Delegació.

La seva dimensió:


-Tots els Municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida d’escombraries..

-Municipis De més de 5.000 habitants : parcs públics, biblioteca i tractament de Residus

-Municipis De més de 2.000 habitants : protecció civil, prestació de serves socials i Instal·lacions esportives.

-Municipis De més de 5.000 habitants : serveis socials a persones en perfil D’excursió, transport col·lectiu urbà i protecció del medi ambient.

D Recursos financers dels Municipis : mitjançant els tributs de l’estat i CA. Finançament obté Mitjançant taxes, preus públics..Impostos de caràcter laboral : IBI, IAE..


E Reglaments i ordenances municipals : ordenances : Regulen aspectes relatius a la policia, construcció i exaccions. Reglaments : es centren en el funcionament de les corporacions, el seu Règim interior i els seus funcionaris.

Bans són disposicions adoptades per l’alcalde per a qüestions D’ìncole menor, com ara recordar dates i llocs en els quals han de dur a terme Determinades actuacions. Ex: vacunacions, empadronaments, Processons religioses…


4 Altres entitats locals


A Entitats d’àmbits territorial inferior al municipal : Les lleis sobre règim local regularan l’existència d’entitats d’àmbit Territorial de menor o inferior al municipal coneixeran noms tradicionals: Parroquies, barris..


B Comarques: agrupacions de diversos municipis els quals Tinguin interessos comuns necesitats d’una gestió pròpia la prestació de Serveis en aquest àmbit.


Entradas relacionadas: