Musculs

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

 
Sistema muscular: es l'aparell actiu locomotor de l'home. Esta constituit per uns organs de teixit muscular estriat anomenats musculs. Els musculs es relacionen amb els centres nerviosos per mitja dels nervis i s'uneixen al sistema esqueletic per mitja dels tendons que s'insereixen als ossos. Anatomia dels musculs: el sit. muscular de l'aparell locomotor esta constituit per musculs de fibra estriada. Els musculs presenten un cos central anomenat ventre muscular i unes insercions que s'uneixen als ossos en la que la seva part proximal s'anomena cap i la seva part distal s'anomena cua (tendons). Arquitectura muscular: -Muscul: son organs de forma plana o afusada, constituits per fibres musculars i envoltats per una beina coberta de natura fibrosa, anomenada aponeurosi o fascia. -Fibra muscular: esta formada per milers de miofibriles, molt primes, que s'estenen per tota la celula muscular. -Miofibrila: es poden apreciar una serie d'estries regulars que formen bandes de diferents coloracions, que a la vegada formen les unitats funcionals del muscul, anomenades sarcomers. -Sarcomer: conte uns filaments prims de proteina actina i miosina intercalats entre ells i que, quan reben estimuls nerviosos, es desplacen uns sobre els altres, donant com a resultat la contraccio muscular. Tipus de teixits musculars: -Llis: esta format per celules allargades i amb un unic nucli, en que les miofibriles estan disposades longitudinalment; d'aquesta manera quan el muscul es contrau, la celula s'escurça. La seva funcio es mantenir el to muscular en els organs buits, com per exemple en els vasos sanguinis, tub digestiu, conductes excretors i tmb a la pell i els ulls. -Estriat: format per celules allargades i fusionades entre si en una unitat anomenada fibra muscular que per tant, te mes d'un nucli. Es troba en els musculs dels braços i les cames, en el tronc i en totes aquelles parts de l'anatomia humana amb capacitat de moviment actiu. -Cardiac: te un origen similar a l'estriat i esta format per celules que s'entrellacen com en una xarxa, pero te les caracteristiques propies del teixit llis, ja que funcionen de manera totalment automatica. Ex: cor. Tipus de musculs: segons la forma :
-Muscul llarg: predomina la dimensio longitudinal. La part central es ample i en els extrems es troben els tendons. Si hi ha 2 tendons, es diu biceps, si hi ha 3 triceps, i si hi ha 4, quadriceps. -Muscul pla i ample: predomini de les dues dimensions, com per exemple el frontal. -Muscul curt: de dimensions reduides com els intervertebrals. -Muscul orbicular: de forma semicircular, musculs dels llavis. -Musculs esfinters: son de forma anular, esfinter anal. Segons la seva funcio:
-Flexors i extensors: apropen o separen dues parts d'un membre a traves d'una articulacio. -Abductors i adductors: allunyen o apropen parts mobils cap a l'eix central. -Prunadors i supinadors: efectuen girs cap amunt o cap avall. -Elevadors i depressors: aixequen o baixen una part del cos. -Esfinters i dilatadors: obren i tanquen un orifici corporal. Propietats dels musculs: -Excitabilitat: es la sensibilitat que presenten els musculs respecte a l'impuls nervios. -Elasticitat: es la capacitat que tenen els musculs d'augmentar la seva longitud i de recuperar la seva dimensio. -Contractilitat: les fibres musculars segueixen la llei del tot o res, es a dir, el muscul es contrau del tot o no es contrau. Contraccio: -Isometrica: exitacio del muscul que te els extrems fixes. -Isotonica: es dona quan el muscul actua contra una carrega. -Tonicitat: es el grau de contraccio muscular isometrica que hi ha en un muscul en repos i s'nomena to muscular.

Entradas relacionadas: