Narració breu de caracter comic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,88 KB

 
Modalitat oracional:
Enunciativa:
Interrogativa:
Exclamativa:
Optativa:Desig
Dubitativa/de poss:Dubte
Imperativa/exho:Obligació/prec
Classificació de la narrativa:
Narrativa culta
Novel·la:
És el subgènere narratiu més complex, en el qual es combinen tots els elements formals de la narració.
Conte:
Narració d'extensió més breu que la novel·la en què poden combinar-se igualment tots els elements del discurs narratius.
Narrativa Popular:
Rondalla:
És una narració breu que combina elements reals i fantàstics. És oral i és per als infants. És moralitzadora.
LLegenda:
Es tracta d'una narració fantàstica que parteix d'un fet històric.
Quadre de costums:
Narració que presenta uns ambients i personatges populars, propis de la societat anterior a la industrialització.

Elements bàsics del gènere teatral:
L'autor, l'actor, el públic, l'espai escènic i el director.

La tragèdia
Presenta uns personatges enfrontats a situacions greus de final catastròfic. L'heroi entra en conflicte amb alguna cosa superior, el destí. És un destí fatal, que empeny el protagonista a la catàstrofe. El llenguatge és literari i culte, i sovint s'hi empra el vers.
El drama
És el gènere intermig entre la tragèdia i la comèdia. Un heroi que no pot, a causa de la seva inconsciència, preveure l'obstacle que el menarà a un final catastròfic. El desenllaç és imprevist i pot sorprendre l'espectador. Presenta diverses formes: drama líric(òpera), drama ROMàntic, drama litúrgic, etc.El llenguatge és estàndard.
La comèdia
És l'oposició a la tragèdia, però, l'esquema és similar , el restabliment de l'ordre es fa mitjançant l'enginy o per atzar, i no pas per el destí. Té un final felíç. El tema que presenta és quotidia i de caràcter lleu. És un llenguatge col·loquial.
Teatre popular:
El teatre religiós:
Les representacions primitives pretenien instruir el poble per mitjà de textos eclesiàstics i rebien el nom de misteris.
El teatre profà:
Hi ha varies manifestacions però les més conegudes són:
L'entremès que és una peça teatral menor, escrita en llenguatge planer, sovint dialectal, apareguda el s.XVI i destinada a un públic pagès i menestral.
El sainet, igual que l'entremès, és una peça teatral d'un sol acte, que retrata irónicament la societat, sobretot les classes populars, i que es representava intercalada entre els actes d'una obra més extensa.
La farsa és una composició breu, de caràcter còmic, burles o satíric. Es seu contingut és esquemàtic i aprofita situacions i personatges quotidians, que són deformats fins a la caricatura.

Entradas relacionadas: