Nas(ressonància nasal) sons nasals : bilabial [m] , labiodental (m+f) [m llarga mig cua], alveolar [n] palatal [n llarga, com una p] (ny) canya , velar n+k/n+g [llarga cua final] normes orto:

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

 

Les consonatnts fricatives palatals són sons que es produexixen per la fricción de l’aire en passar per un canar molt estret, entre el dors de la llengua i el paladar.Africades palatals= consonant oclusiva + fricativa palatal. So fricatiu soonor [3alreves], j davant a,e,o i g davant e,i/exepcio : -jecc- , -ject- (objecció, injecció) So fricatiu sord [una f] amb la lletra x començament de mot(Xavier), darrer cosonontant(panxa)barrer la vocal 1(guix) barrer diftong au(disbauxa). Amb el digraft ix, darrera vocals a,e,o,u (vaixell) So africada sord , amb tx , principi de mot (txat), entre vocals (brotxa) a final de mot quen la paraula de la mateixa familia mate tx entre vocals, (despatx) ig quan les paraules de la mateixa familia presenten j o g enmig de la paruala : boig, (bogeria) Consonants nasals: son aqelles que es produeixen fent passar una part de l’aire pel nas(ressonància nasal) sons nasals : bilabial  [m] , labiodental (m+f) [m llarga mig cua], alveolar [n] palatal [n llarga, com una p] (ny) canya , velar n+k/n+g  [llarga cua final] normes orto: sescriu m: davanat b,p,m(ombra), exp: benparlat, enmig, tanmateix i noms propis Canberra i Istanbul. Normalment davant f(àmfora) composta de cirucm i amfibi, exp: paraules que comenten pref: con-, en-,in- (conferència, infusió) S’escriu en n, davant v(conveni) exep: circunvalación, trimvur i tranvía. Casos dificils: S’escriu am m, Betlem i jersualmen. S’escriu mp, paralaules acabsdes am –sumpte, sumció (asumpte I presumcio) , paraules com atemtat, exempt. S’escriuen am mn: somnàbul, somni, somniar. Dupliquen la consonant: mm: emmudir, immadur, immersion / nn: Anna, annals, annex. Verbs:  increment de –eix en la majoria dels vrbs de la 3ra conjugacio del prnt dindicatiu, subjuntiu I imperatium. Algun no! Dormir, sentir, obrir, collir, fugir, morir i bullir.  El so –eix- mai en vers de la 2na conjugacio.

Entradas relacionadas: