Natus

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 
LES PLANTES SÓN ÉSSERS VIUS PLURICEL·LULARS EUCARIOTES (CÈL·LULES AMB NUCLI). LES PLANTES TENEN TEIXITS FORMATS PER AGRUPACIONS DE CÈL·LULES ESPECIALITZADES A FER UNA MATEIXA FUNCIÓ. ELS TEIXITS S'ASSOCIEN FORMANT ÒRGANS. SÓN AUTÒTROFS FOTOSINTÈTICS, JA QUE PRODUEIXEN LA SEVA MATÈRIA ORGÀNICA A PARTIR DE MATÈRIA INORGÀNICA UTILITZANT COM A FONT D'ENERGIA LA LLUM. SÓN DE COLOR VERD, JA QUE TENEN CLOROFIL·LA. VIUEN FIXADES AL SÒL. ES CLASSIFIQUEB EN PLANTES SENSE FLORS NI LLAVORS, MOLSES I FALGUERES, I PLANTES AMB FLORS I LLAVORS, GIMNOSPERMES I ANGIOSPERMES. LES PLANTES VAN APARÈIXER FA UNS 500 MILIONS D'ANYS PER EVOLUCIÓ A PARTIR D'ALGUNES ESPÈCIES D'AKGUES. ES VAN ESTENDRE PELS CONTINENTS, GRÀCIES AL FET QUE VAN DESENVOLUPAR: TEIXITS ESPIDÈRMICS, PER EVITAR LA PÈRDUA DE L'AIGUA DEL SEU COS. TEIXITS DE SOSTENIMENT, PER PODER CRÉIXER EN ALÇÀRIA I MANTENIR-SE DRETES. TEIXITS CONDUCTORS, PER TRANSPORTAR AIGUA I SUBSTÀNCIES NUTRITIVES PEL SEU INTERIOR. FLORS I LLAVOR PER PODER REPRODUIR-SE SENSE NECESSITAT D'AIGUA. LA FOTOSÍNTESI ÉS UN PROCÉS PER NITJÀ DEL QUAL LA PLANTA OBTÉ MATÈRIA ORGÀNICA (GLUCOSA) A PARTIR DE MATÈRIA INORGÀNICA )AIGUA, DIÒXID DE CARBONI I SALS MINERALS), GRÀCIES A L'ENERGIA QUE LA CLOROFIL·LA OBTÉ DE LA LLUM DEL SOL. LA NUTRICIÓ D'UNA PLANTA PRESENTA LES FASES SEGÜENTS:
-ELS PÈLS ABSORBENTS DE L'ARREL ABSORBEIXEN L'AIGUA I LES SALS MINERALS, AMB LES QUALS FORMA LA SABA BRUTA. -LA SABA BRUTA PUJA CAP A LES FULLES PELS VASOS LLENYOSOS. -A LES FULLES TÉ LLOC LA FOTOSÍNTESU, QUE FORMA MATÈRIA ORGÀNICA (GLUCOSA) I OXIGEN, QUE ÉS ALLIBERAT A L'ATMOSFERA A TRAVÉS DELS ESTOMES. -LA GLUCOSA PRODUÏDA EN LA FOTOSÍNTESI ES DISSOL EN AIGUA I FORMA LA SABA ELABORADA, QUE ÉS REPARTIDA PER TOTA LA PLANTA A TRAVÉS DELS VASOS LIBERIANS. LES MOLSES SÓN EL GRUP MENYS EVOLUCIONAT, JA QUE TENEN TEIXIT CONDUCTOR. NO TENEN ARRELS, TIGES NI FULLES AUTÈNTIQUES. PER REPRODUIR-SE NECESSITEN AIGUA PER TAL QUE ELS GÀMETES MASCULINS PUGUIN NEDAR FINS ALS GÀMETES FEMENINS I FECUNDAR-LOS. LES FALGUERES TENEN TEIXIT CONDUCTOR. TENEN ARRELS, TIGES I FULLES AUTÈNTIQUES. PER REPRODUIR-SE NECESSITEN AIGUA PER TAL QUE ELS GÀMETES MASCULINS PUGUIN NEDAR FINS ALS GÀMETES FEMENINS I FECUNDAR-LOS. LES PLANTES AMB FLORS I LLAVORS TENEN TOTS ELS TEIXITS BEN DESENVOLUPATS. TENEN ARRELS, TIGES I FULLES AUTÈNTIQUES. EN LA REPRODUCCIÓ HAN ACONSEGUIT INDEPENDITZAR-SE DE L'AIGUA, GRÀCIES AL FET QUE ELS SEUS GÀMETES MASCULINS ES DESPLACEN PER L'AIRE A L'INTERIOR DELS GRANS DE POL·LEN. ES CLASSIFIQUEN EN:
-GIMNOSPERMES. PLANTES AMB LLAVORS NUES, ÉS A DIR, NO ESTAN TANCADES DINS DE CAP FRUIT I AMB FLORS POC VISTOSES (SENSE PÈTALS NI SÈPALS).
-ANGIOSPERMES. PLANTES AMB LLAVORS TANCADES DINS D'UN FRUIT PROTECTOR. GENERALMENT PRESENTES FLORS MOLT VISTOSES (AMB PÈTALS I SÈPALS).

Entradas relacionadas: