Necessitats

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,23 KB

 

Salut: es un fenomen psicobiològic, social, dinàmic, relatiu i molt variable. En l’espècie humana correspon a un estat ecologic-fisiologic-social d’equilibri i d’adaptació de totes les possibilitats de l’organisme humà enfront de la complexitat de l’ambient social. Necessitat: ho definim com aquell que tota persona deu satisfer per mantenir la seva vida, la seva, salut i el seu benestar. Necessitats biològiques: son aquelles que afecten a l’estructura física de la persona, que li permetran viure i desarrollar-se al llarg de les diferents etapes vitals. Necessitats psíquiques: son aquelles que tenen relació amb les funcions psíquiques i emocionals. Necessitats socials: son aquelles que afecten a les relacions que un individu mante amb els demes, es a dir, amb la seva xarxa social.Teoria sobre les necessitats. L’escala de necessitats de Maslow Aquest autor distingeix 5 tipus de necessitats que apareixen successivament i de manera jeràrquica, sen les mes bàsiques las de tipus fisiològic. Quan aquestes van queden cobertes, van apareixen altres de rang superior i de caràcter mes psicològic. Encara que totes les persones tinguin necessitats físiques bàsiques, no totes sentiran o arribaran aconseguir les superiors.  -necessitats fisiològiques: son aquelles fundamentals per a la supervivència del individu. -necessitats de seguretat:son aquelles que creen o mantenen el orde i la seguretat del individu. -necessitats de permanència, afecte i amor: son aquelles que porten al subjecte a relacionar-se amb la resta de la societat, a formar part de un grup, a buscar parella... - necessitat d’estima: son aquelles relacionades amb el respecte i estima dels demes i fins un mateix. -necessitat d’autorrelació: son aquelles que produeixen satisfacció personal i permeten estan en pau amb un mateix. L’adaptacio de Kalish Aporta una major concertació, però mantenint la mateixa estructura  jeràrquica.  En aquest cas pasa a considerar 6 nivells, ja que divideix les necessitats fisiològiques en de supervivència i d’estimulació./Menjar, aire, aigua, temperatura, eliminació, descans, evasió del dolor./Sexe, activitat, exploració, manipulació, novetat./ Tranquil·litat, seguretat, protecció./ Amor, pertinència, proximitat./ Estima, autoestima. /Auto coneixement. Les necessitats segons el model de Virginia Henderson Respirar amb normalitat/ Menjar i beure adequadament/ Eliminar els residus del organisme/ Moviment i manteniment de una postura adequada/ Descansar i dormir/ Seleccionar vestimenta adequada/ Mantenir la temperatura corporal/ Mantenir l’ higiene corporal/ Evitar els perills de l’entorn/ Comunicar-se amb altres, expressar emocions, necessitats, pors o opinions/ Exercir culte a Deu, depèn de la religió/ Treballar de forma que permeti sentir-se realitzat/ Participar en totes les formes de recreació i oci/ Estudiar, descobrir o satisfer la curiositat que condueix a un desenvolupament normal de salut

Els paràmetres funcionals de M. Gordon Proposa els patrons funcionals que constitueixen una sèrie de pautes, estructurades  en 11 patrons, que ens permet conèixer les necessitats que presenta l’usuari en cada  una de les distintes àrees. Patrons: Percepció- maneig de la salut: descriu com percep el propi individu la seva salut i benestar i com actua en conseqüència./ Nutricional- metabòlic: serveix per a determinar les costums de consum d’aliments i begudes en relació amb les seves necessitats i la disponibilitat que te d’ells./ Eliminació: descriu el patró de la funció excretora, dels aspectes relacionats amb ella, així com de la utilització de dispositius per a complir aquesta funció./ Activitat- exercici: es refereix a la capacitat de mobilitat d’una persona per efectuar les seves activitats./ Son- descans: descriu els patrons de son i descans així com els mecanismes utilitzats per aconseguir-los./ Cognitiu- percentual: descriu la capacitat perceptiva i cognitiva de la persona./ Auto percepció- auto concepte: entra en la valoració de les actituds de un individu cap a si mateix./ Rol- relacions: descriu el paper social que toma el individu en cada un dels àmbits socials en que es mou./ Sexualitat- reproducció: fa referència a la qualitat de la satisfacció de la seva sexualitat, així com tot lo relacionat amb el patró reproductiu./ Adaptació- tolerància al estrés: es refereix a la capacitat de resistència y afrontament per a manejar les situacions d’estrès./ Valors- creences: descriu els patrons de creences i valors que impregnen les decisions i comportaments de les persones. Factors permanents: com l’edat, el nivell d’intel·ligència, la capacitat física, l’entorn, etc. Estats patològics:com enfermetats, covalències, dolors, etc. Capacitat: facultat o competència que te una persona per a desenvolupar activitats i conductes que li permeten funcionar en el seu medi social. Independència: es refereix a la capacitat de la persona per a realitzar per si mateixa i sen se ajuda les activitats de la vida diària. Autonomia: esta com la capacitat i/o dret d’una persona a decidir per si mateixa, i actuar amb total llibertat, orienta’n els seus actes i assumint els riscos de la seva conducta. Dependència: l’estat en el que es troben les persones que per raons lligades a la falta o perduda d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència i/o ajuda important per realitzar les activitats de la vida quotidiana.

Entradas relacionadas: