Nen 13 mesos parla

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 

El Balbuceig

Als 3 mesos. Inici del Balbuceig o lal·lació (= vocalitzacions intencionades produïdes pels moviments Dels òrgans de fonació).

Les primeres emissions són Articulacions identificables amb fonemes la paraula /axó/ o /ago/, però són Inintencionats.

Etapa Lingüística (dels 12 als 72 mesos)

Es caracteritza per l’emissió Intencionada de paraules que van des de: La mera denominació de paraules (12 Mesos)  fins L’adquisició del significat De tota una frase contextualitzada (24 mesos).

L’inici de les primeres Paraules es produeix quan l’infant utilitza de manera conscient un terme Lingüístic de manera estable i en diferents situacions per referir-se a un element Concret.

Presenten característiques en Funció de:L’articulació, La significació i L’ús.

Entre els 18 i els 24 mesos S’inicia l’etapa verbal a tres nivells: Fonològic, Semàntic i Morfosintàctic.

Acompanya paraula i moviment.

L’articulació De les paraules

Dels 24 als 30 mesos són Capaços de dir el nom de objectes rellevants per a ells (joguina).

És capaç de reconèixer Possessius i noms de coses del seu entorn.

Als 3 anys el vocabulari és Més ampli.

La Intencionalitat de les paraules

La gesticulació, les Variacions en l’entonació i el context en què s’emeten les paraules ajuden a Fer que la persona adulta pugui interpretar el missatge de l’infant.

Als 3 anys

Sap descriure activitats del Present i experiències del passat.

Ús de la negació.

Utilitzen pronoms personals i Plurals.

Fan moltes preguntes.

Escolta contes i coneix Cançons.

Als 4 anys

Pot reconèixer fins a 2000 Paraules.

Ús de moltes paraules, Llenguatge estructurat.

El desenvolupament del Vocabulari s’ha de completar.

L’ajuda parlar del seus Interessos, nocions i experiències pròpies.

S’ha de treballar la mirada.

El paper de l’adult

Respectar el ritme i L’evolució de l’infant.

L’infant ha d’escoltar a L’adult (explicar, cantar...).

Nadó à Mirada i contacte físic.

 Problemes que podem trobar:

Que el nen Repeteixi les preguntes.

Que el nen Faci els sons però no parli, pot ser causa de afonia  (les cordes vocals Seques).

Que el nen li Hagin d’intervenir en tallar-li el “frenillo”, és de naixement, perquè no li arriba La llengua al palada i no realitza els sons correctament.

Que un nen de 22 mesos no digui res.

Nens que Diguin paraules soltes.

Que els 4 Anys portin pipa i biberó, pot provocar que parlin malament.

7.1.1. Dislàlia

Alteració en l’articulació Dels fonemes (ve de l’orella, boca, coll...).

Alteracions més freqüents: b/ D/ g/ k/ r/ rr/ l/ ll/ s/ z/ i/ j

Exemple: cadira/ cadida (substitucions)

Omissió: pr/ br/ bl/ cr/ à Clau/ cau /(anul·len alguna Lletra)

N’hi ha de quatre tipus:

Evolutiva: Inadequat desenvolupament del seu aparell fonoarticulador. Maduratiu (fins a 6 anys d’edat).

Audiògena: no articula correctament degut a una pèrdua auditiva.

Fonètica: dificultat en l’aspecte motriu i del òrgans bucofonatoris. Incoordinació motriu.

Fonològica: dificultat en la percepció, discriminació i organització del Fonema. Pot produir-lo aïlladament però dins la paraula pot estar alterat.

Entradas relacionadas: