Nexes catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,95 KB

 

L’Oració composta.

Les subordinades adverbials.

Lesoracions subordinades adverbialssón un tipus d'oracions subordinadesque fan en l'oració compostala mateixa funció que unadverbi, és a dircomplement circumstancial. En l'oració simplei es poden intercanviar per aquest. N'hi ha de diferents tipus introduïdes per unaconjunciódeterminada i es poden dividir en pròpies i impròpies.

Les subordinades pròpies o circumstancials, poden ser de temps, de lloc i manera, segons siguin commutables per adverbis de temps, de lloc i de manera.

  • Temporals: moment en què es produeix el fet.

Nexes: abans que, quan, mentre, després que, des que.

 Ex.: Quan va arribar, van aplaudir.

  • Locatives: localització del fet.

Nexes: on

Ex.: Vés on vulguis.

  • Modals: manera (així, com, com si, etc)

Ex.: Ho faré així.

Les subordinades impròpies complementen tota una oració respecte de la qual expressen relacions lògiques de causa, conseqüència, concessió o de comparació. Poden ser:

  • Causals: indiquen la causa de l'acció.

Nexes: perquè, ja que, com que...

 Ex.: Vinc perquè no em trobo bé.

  • Finals: indiquen finalitat.

Nexes: perquè, a fi que, per tal que...

Ex.: Vinc perquè m'ajudis.

  • Consecutives: expressen conseqüència.

Nexes: tant...Que, massa...Perquè

 Ex.: Parla tant que m'atabala.

  • Comparatives: estableixen una comparació (de inferioritat, igualtat o superioritat).

Nexes: més ...Que, menys ...Que, tan...Com

Ex.: És tan alt com son pare.

  • Concessives: expressen una concessió.

Nexes: encara que, malgrat que..

Ex.: Sortirem d'excursió, encara que plogui.

  • Condicionals: expressen condició.

Nexes. Si, en cas que... 

Ex.: Si arribes aviat, anirem al cinema.

Entradas relacionadas: