Nexes catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,01 KB

 
Subordinades adjectives.Nexes: Tònics:Qui (per a persona); Què (per a coses). Àtons: Què(persones i coses). Adverbial: On . Relatiu compost: El qual (valor possesiu precedit de DE) / Subordinades Sustantives. Nexes: Pronoms interrogatius--> Què; Qui, Quins; Quant/a; Adverbials interrogatives: On, com, quan, quant; Relatius: Qui (=la persona que); Que(= la cosa que); Conjuncions: Que, si. / Subordinades Adverbials: De lloc: On, allà on; Temporals: quan, mentre, després que, abans que, fins (que); Modals; Com si, tal com, sense, sense que, segons que..; Comparatives; Més...Que, menys...Que, tant...Com; Condicionals: Si, posat que, en cas que, mentre que; Concessives: Encara que, per més que, tot i que, mal que; Finals: A fi que, perquè, per tal que; Cusals: Perquè, ja que,a causa que , com que. /  Connectors: Per indicar continuïtat: i, també, no solament, sinó, a més a més, tan com, però també...; Expressar alternativao absència alternativa o contraposició: O, tant això, per altre costat, tant se val que..; Expressar oposició o contrast: Però, ssinó, en canvi, al contrari, per contra...; Expressar companyia: amb qui, amb el qual, amb què...; Expressar condició: Si, posat que, mentre (que), comptant que...; Comparació: Com, similarment, paral·lelament, comparat amb...; Expressar causa/raó: Gràcies a, ja que, vist que, atés que, per culpa de...;  Expressar finalitat: A fi que/de, per tal de/que, amb l'objectiu que/de...; Expreessar conseqüència:Per consegúent, en conseqúència, així, així és que...; Expressar mode: Com si, sense que, igual que/com, exacte com/que, a mesura que , en quant , en tant que, segons (que/com), així com, desafortunadament.

Entradas relacionadas: