Nexes catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,24 KB

 
Propietats textuals: Adecuació:propietat textual k dóna compte de la relació del text amb el context comunicatiu (indica si el registre de llengua utilitzat és l'adekuat a la situació)Aspectes pragmàtics:analitzen les dades del context: tipus d'emissor, receptor, tema, intenció...Coherència:propietat textual k dóna compte de la lògica adekuada del text: ha de complir principis de no contradicció, no repetició.. Aspectes Textuals: analitzen les dades sobre organització del text (tipus de text, gènere textual, progrés de la informació...) i la relació entre les parts(referència i connexió)
Cohesió:propietat textual k dóna compte de l'adekuada relació entre les parts i de l'ús dels elements lingüístics. Aspecte lingüístics:analitzen l'ús de la llengua en els diferents àmbits (fonètic, morfosintàctic..) Mecanisme de refèrencia: permet relacionar elements iguals sense repetició Mecanismes de connexió: organitzen el discurs, i en relacionen les parts i els enunciats a partir de valors.


Subordinades adverbials: Temporals: Nexes: quan, abans que, després que, mentre que, sempre que, tan aviat com, al mateix temps que. Modals: Nexes: com, com que, tal com, segons, segons que, com si. De lloc: Nexes: on, d'on, on, on, per on, des d'on, fins on. Causals: Nexes: doncs, perquè, ja que, suposat que, ja que. Consecutives: Nexes: de tal manera que, de tal manera que, fins a tal punt que, tant que, tan que, tal que, per la qual cosa. Condicionals: Nexes: si, però si, sinó, per tal que, a condició que. Finals: Nexes: perquè, per tal que, a fi que, amb vista a que. Comparatives: Nexes: com, més que, menys que, igual que, tal com, millor que, pitjor que. Concessives: Nexes: encara que, per més que, bé que.

Entradas relacionadas: