Nivell semantic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,63 KB

 
Les PREPOSICIONS I CONJUNCIONS son paraules invariables. Serveixen per posar en relació mots i grups de mots; Les Preposicions: Punt de vista morfologic? Son invariables Punt de vista sintactic? Encapçala el sintagma preposicional i que n'es el nucli Punt de vista semantic? Significat reduit ||| Preposcions atones: a, amb, de, en, per, per a Preposcions toniques:contra, entre, envers, malgrat, segons, sense, sobre,sota.Preposcions compostes:cap a, com a, des de, fins a Locucions prepositives: a part de, arran de, depenent de, per mitja de    Les conjuncions: Punt de vista morfologic? Son invariables Punt de vista sintactic? Posar en relació estructures oracionals Punt de vista semantic? Significat reduit  Relacionen elements al mateix nivell: Sumen siginficats”i, ni”. Expressen alternativa”o, o be” Contraposen significats”pero sinó sinó que” R elacionen elements un dels quals esta inclos en l'altre: Lloc “on” Temps “quan,abans,que” Manera “com, com si” Causa “perque, ja que” Conseqüència “de manera que” Condició “ si, posat que” Finalitat “perque, per tal que” Concessió “encara que, per mes que” Comparació “com”   CONSONANTS B/P, D/TI G/C A FINAL DE PARAULA. Norma 1: Darrere de vocal tonica o de diftong, s'escriu p, t o c Norma 2: Darrere de vocal atona o consonant ,s'escriu la mateixa lletra (b o p, d o t, g o c) que en altre sparaules de la mateixa família en que aquest so no e strobi en posició final.

Entradas relacionadas: