Oae_caixa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 23,08 KB

 


La Caixa

Anna Capdevila Paola Postigo Marc Raventós Jordi Torrents


Índex

1. Presentació…………………………………………………….2
2. Descripció de l’empresa i l’activitat………………………...3
3.Estratègia de l’empresa……………………………………….5
4.Desenvolupament i creixement de l’emrpesa……………..9
5.Recursos humans de l’empresa……………………………13

1. PRESENTACIÓ

Prestentació del treball No de la empresa, objectius del treball que volem aconseguir amb auqest treball, per que hem escollit aquesta empresa, com ho farem

“el aprtat de la obra social de la caixa esta mes desenvolupat ja que creiem que al tractrase d’una caixa d’estalvi es la seva obligació i es un factor rellevant a destacar aquest aspecto ”

Després d'haver investigat i haver analitzat les diferents opcions que ens presentava aquest treball vam decidir que "La Caixa" era el millor exemple d'empresa amb objectius socials per explicar els apartats que contenia.

“La Caixa”, és una empresa fundada el 1904 per l'advocat català Francesc Barret, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana. Va ser creada amb la finalitat d'estimular l'estalvi i la previsió, uns objectius que avui en dia podrien semblar principalment financers però que, en aquell context històric, constituïen un clar instrument per ajudar que les classes més desfavorides disposessin de certa autonomia i seguretat en la seva vida familiar. En aquest sentit, es pot destacar que "la Caixa" ha estat precursora i promotora a Espanya de la previsió social, un dels pilars bàsics de la societat del benestar actual.

Aquest treball estarà dividit per diferents apartats que inclouran una descripció general i específica alhora, de que tipus d'empresa es tracta, quins són els seus objectius, que estructura organitzativa té, quina és la seva estratègia i, donarem a conèixer la seva fidel imatge, el seu creixement, el seu desenvolupament en l'àmbit internacional i la política de recursos humans que utilitza en la seva organització.


2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA I L’ACTIVITAT
HISTORIA COMPLERTA Historia de la caixa, com a empresa, les fusiones que a tingut, diferencies entre Caixa d’estalvi i BAncs, descriure la seva expansió arreu del territori, origens i la seva funció de “la caixa”, repercursió de la obra social, “logros” que a aconseguit la caixa


"La Caixa", amb els seus més de 10 milions de clients, s'ha convertit en el tercer grup financer espanyol i és líder entre les caixes espanyoles i europees. Actualment, prossegueix amb el seu selectiu pla d'expansió fora de Catalunya i Balears, que ha constituït la xarxa d'oficines més extensa del sistema financer espanyol, i finança i manté activitats de caràcter social, cultural, educatiu i científic a través de la seva Obra Social. 

Red universal 5.211

Centres especialitzats 114

Banca corporativa 4

Banca empresa 79
Banca privada 31

Oficines en España 5.325

Oficines internacionals 14
5.325
14
Total oficines 5.339


 
Ampliar el apartat de la OBRA SOCIAL
Ques la obra social? La seva historia, diferents categories de la obra social.
Quins son els seus objectius?
En quins sectors actua? Quines son les seves actuacions mes importants? A quin perfil social/grup social/ comunitats ajuda? Que aconseguit fins ara?

El compromís social i la vocació de servei i treball a favor de l'interès general i el progrés de la societat, ha estat una constant de "La Caixa" des de la seva creació formant part de la seva identitat i manifestant-se tant a través de la seva activitat financera com de la seva Obra Social.
"La Caixa" ha adquirit aquests compromisos en gestió responsable amb tots els seus grups d'interès: clients, empleats i la societat en el seu conjunt, i es troben reflectits en el seu balanç social i sostenible. Aquests compromisos de gestió responsable es basen en els criteris de sostenibilitat, responsabilitat, ètica, transparència i diàleg amb els esmentats grups d'interès, i presideixen totes les seves actuacions. Així mateix, la seva vocació per servir a la societat constant al llarg de tota la història de "la Caixa", està assentada sobre tres valors:
Confiança, Compromís Social i Qualitat.
L'Obra Social de "la Caixa" té la vocació d'anticipar-se a les principals preocupacions socials, donant una resposta adequada a través d'activitats i programes que complementen l'acció realitzada des dels poders públics. En aquest sentit, es pot destacar les iniciatives que s'han desenvolupat per facilitar l'accés a l'habitatge per part dels joves i persones grans, la prevenció de la violència o els programes per a inserció laboral de persones en situació de marginació.
"La Caixa" és l'Entitat privada espanyola que més recursos econòmics destina a satisfer les necessitats emergents de la societat.


 En aquest sentit, en l'àmbit financer, "la Caixa" desenvolupa un model de banca universal que es concreta en la voluntat d'oferir el millor i el mes complet servei integral per donar resposta a les necessitats financeres i socials dels clients sense excloure cap persona.


3.ESTRATÈGIA DE L’EMPRESALa missió
Fomentar l'estalvi i la inversió oferint el millor i més complet servei financer al major nombre de clients, i fer una aportació decidida a la societat per a la cobertura, flexible i adaptada, de les necessitats financeres i socials bàsiques.
Possar entre comentas i possar la font d’informació de la web, Justificar si esta bé o no, i dir per que , seguint les definicions que es van donar a classe, si segueix la definicio donada a classse, es realista i coherent amb l’estrctura de la caxia i la seva funció, nomes s’ha de fer visio missio i objectius NOMES
La visió
L'actuació estratègica de ”la Caixa” es basa en els seus valors identificatius, guies d'actuació i conviccions característiques. Entre el conjunt de valors de l'entitat destaquen: la qualitat, la descentralització, la responsabilitat, la innovació, l'eficiència i la seguretat.

Objectius

Manternirse com a líder i referent a nivell nacional com la caixa d’estalvis més solida i amb més oficines arreu de tot l’estat.

Fomentar l’estalvi i la millorar econòmica orientada a particulars i a empreses per així poder activar els teixits econòmics arreu de tota la geografia espanyola.

Millorar l’estat dels col·lectius socials que puguin patir risc d’exclusió social integrant-los a la societat a traves de l’obra social de “La Caixa”.

Metes  
Posicionarse abans del 2015 com la primera caixa espanyola amb el major nombre d’oficines rentables, generant benefici i valor per l’entitat i a la vegada que pugin oferir un assessorament personalitzat i orientat a les pimes i les famílies en qualsevol ubicació de la geografia espanyola.

Augmentar els beneficis un 20 % en els propers 5 anys a traves de les organitzacions vinculades a l’entitat, com Criteria o el conglomerat d’asseguradores vinculades, per tal que aquests beneficis siguin reinvertits a la societat a traves de l’obra social de la caixa.


Estructura organitzativa

Explicar la extarnaització de la caixa i fer un esquema de la organització de com estan distribuïdes jerarquicament.les caixes: distribucio jerarquica de la oficina


Organigrama General de la caixa (òrgans de govern)Provincia

Comarca

Regio ( pot incloure nord, est oest)

Localitat ( depenent de la dimensió de la localitat

Organització interna d’una sucursal
Delegats de la caixa
Sub Delegats
Treballadors Base

L’estructura organitzativa de la caixa esta dividida en dos parts, una és la de direcció que és on estan tots els òrgans de govern que bàsicament es la que determina l’orientació i la direcció de l’entitat, i l’altre és divisió dels diferents departaments.Composició dels òrgans de govern de ”la Caixa”
 
El tipus d’estructura que s’utilitza en la primera divisió del organigrama, és funcional, cada apartat té una funció ben definida, en aquest nivell és l’estructura més indicada i recomanable, ja que evita que els diferents òrgans de govern puguin envair competències entre ells mateixos, tenint ben definides les seves funcions.


 

  Com mostra el gràfic els òrgans de govern estan dividits en tres apartats, l’assemblea general, la comissió de control i el consell d’administració, cada una d’aquestes seccions esta formada per membres que de diferents procedències, que són els que procedeixen d’entitats fundadores i d’interès social, corporacions locals, dels mateixos empleats, i dels impositors.
El primer bloc que divideix la jerarquia de l’organització té una orientació purament directiva, és la part més alta dintre l’organització aquí nomes es prenen decisions.

Organigrama esquemàtic de l’organització de “La Caixa”.

En la segona divisió, el tipus d’estructura organitzativa que s’utilitza també és la funcional, cada departament es estructurat i creat sota uns determinats criteris i funcions, això aporta a l’organització molt claredat en el seu funcionament i millora la comprensió de les competències i obligacions que té cada empleat.


4. DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT DE L’EMPRESA

Localització


“La Caixa” és una empresa d’àmbit estatal, disposa de 5.530 oficines repartides per tot Espanya però la regió amb més densitat de caixers i oficines és Catalunya i en especial la província de Barcelona ja que és la regió on es va fundar l’entitat financera, el nombre tant elevat d’oficines a Barcelona també és degut que “la Caixa” de pensions es va fusionar amb Caixa Barcelona.
La seu de “la Caixa” està a Barcelona des de la seva creació, actualment la seva seu està a l’Avinguda Diagonal 629 des de l’any 1974. Està situada en un dels pols d'activitat econòmica de Barcelona.

Les oficines de “la Caixa” tenen diferents categories depenent del volum d’activitat o al públic a què van dirigits, la caixa disposa a part de les oficines tradicionals les oficines dedicades a l’empresa i oficines dedicades a clients amb les rendes altes.
Totes les oficines estan situades a llocs estratègics a prop dels seus client per poder facilitar les operacions i augmentar el volum d’activitat.
Totes les oficines d’una regió, depenen del nombre d’oficines, estan dirigides per una oficina central per aquella zona, aquesta oficina està dirigida per una oficina més gran per cada província, i les oficines provincials estan controlades per l’oficina principal de cada comunitat autònoma i finalment totes estan dirigides per l’oficina central de la caixa de Barcelona.
Cada empresa de la caixa té la seva pròpia seu però totes les decisions es prenen a la central a Barcelona

Dimensió
-Xifra de negoci (2008): 414.507 milions d’euros

-Benefici net consolidat (2008): 2.011 milions d’euros

-Empleats (2008) 25.335 treballadors

-Nombre d’oficines (2008): 5.530 oficines

-Nombre de països (2008): 11 països

Model de creixement
El model de creixement de “La Caixa” dels últims ha sigut un creixement propiciat per l'expansió econòmica mundial. Això a comportat que per cada nou barri o població hagin obert una nova oficina per obtenir més volum de clientela. Aquest model va arribar a tal punt que ha saturat d’oficines els centres de la ciutat i fins i tot que en un carrer hi hagi més d’una oficina, això es feia per saturar el mercat i evitar que una altre entitat bancària ocupes el seu lloc.
Aquest model de creixement en arribar la crisi econòmica ha canviat ja que el que estan fent és redistribuir el personal i reduir el nombre d’oficines i caixes innecessaris, degut el seu alt cost de manteniment però no han reduït plantilla sinó que la han resituada a oficines amb més volum de negoci. Aquest tipus de política és el que estan aplicant altres entitats financeres per reduir costos ja que Espanya el model de creixement expansionista desmesurat ha sigut dels més importants d'Europa ja que té el nombre més alt d’oficines per habitant del continent europeu.
El creixement de “La caixa” no només ha sigut a través del creixement de noves oficines sinó també l’adquisició de noves empreses i de la seva creació d’empreses. El seu tipus d'expansió és una expansió horitzontal i vertical ja que amplia el volum d’activitat amb la creació d’empreses relacionades amb un banc, però també vertical ja que en el procés immobiliari la caixa a adquirit totes els tipus d’empresa per comprar una casa, des del tasador, la immobiliària, les asseguradores i el fiançament que és la caixa.

Empreses del grup “La Caixa”:

Critèria caixa corp.: És un holding d’inversió que agrupa totes les empreses propietats de la caixa com per exemple Repsol, no inverteixes amb una sola empresa sinó que inverteixen en un grup d’empreses tens més probabilitats de guanyar diners i menys de perdre.

Servihabitat: és una immobiliària per vendre els pisos de la caixa

Microbank: es dedica a donar petits crèdits a sector de la població amb dificultats financeres, com autònoms o petites empreses;

Caixarenting: fa un rènting de cotxes per empreses i particulars

”la Caixa” Banca Privada: és la caixa però només per persones amb la renta molt elevada.

SegurCaixa Holding: és una asseguradora de La Caixa.

FinConsum: és una empresa de gestió financera personalitzada.

GestiCaixa: societat gestora de fons de titulació.

CaixaExchange: es dedica al mercat de la compra venda entre les empreses via intenet.

VTH: es dedica a fer tassacions hipotecaries

Internacionalització:
“La Caixa” dur a terme dos models d’internacionalització:
- Les aliances amb diferents entitats bancàries de diferents països per poder fer oficines de representació que consisteixen que tu pots realitzar operacions financeres de “La Caixa” en aquestes entitats, però no són de “la Caixa” aquest sistema està implantat en set països: Alemanya; Bèlgica; Xina; França; Itàlia; Portugal i Regne Unit.

- El segon model d'expansió internacional és implantació directe de “La Caixa” en nous mercats com és el cas de Marroc, Romania i Polònia. Han triat aquest països perquè són països amb vies de desenvolupament que necessita finançament perquè el país creixi i té una gran oportunitat per adquirir nous clients. Un altre característica és que a Espanya en especial Catalunya la població marroquina i romanesa és molt elevada per tant si situen la caixa en aquest països l’enviament de diners dels immigrants al seu país d’origen es redueixen els costos i fa que augmenti els clients tant a els països d’origen per rebre els diners com a Espanya perquè les persones que envien diners hauran de tenir un compte a la caixa.5.RECURSOS HUMANS DE L’EMPRESA

Número de treballadors
Segons l’informe financer del 2008 La Caixa té 25.335 empleats i respecte a anys anteriors la plantilla ha tingut un creixement moderat a causa de la focalització en la potenciació de la Banca Privada i Banca d’empreses i en el reforç de l’àrea de riscos.


EMPLEATS 2008 2007 Variació any EMPLEATS 2008 2007 Variació any
La Caixa 25.335 24.117 1.218


Pel que fa a la creació de places de llocs de treball que 400 professionals han estat provinents de Morgan Stanley, dels quals el 70% ha estat integrat en les unitats de gestió de Banca Privada i la resta en altres àrees de l’organització. En quant a les 700 places creades en la Banca d’empreses el 80% han estat cobertes per personal intern i la resta a través de personal extern especialitzat.

En quant a la xarxa d’oficines ha finalitzat el seu cicle expansiu i ha respost de forma correcte a l’actual situació econòmica mundial amb uns objectiu principals de la prevenció i gestió de la morositat. A causa d’aquesta situació, han creat oportunitats laborals perquè han tingut que dirigir personal cap a les noves línies de negoci.Organigrama
Eliminar el grafic l’anna el farà

A continuació s’explicarà l’organigrama de la pàgina 7.
Com es pot observar en l’organigrama existeixen els òrgans de govern o direcció que es troben per sobre dels departaments que realitzen les diverses funcions.

Per sota de direcció trobaríem els diferents departaments: comunicació, publicitat i marketing; administració, investigació i desenvolupament; financer, inversions i obra social.

Departament de comunicació, publicitat i marketing: trobem les persones encarregades del disseny i la comunicació de la imatge corporativa i de les campanya publicitàries. També, hi ha el departament de marketing que s’encarrega del desenvolupament de nous productes.

Departament administratiu: trobem les persones encarregades de la comptabilitat, dels aspectes legals (advocats) de l’informàtica, recursos humans i la logística.

Departament de I+D:
les persones d’aquest departament s’encarreguen bàsicament de portar a terme investigacions per a poder desenvolupar juntament amb el departament de marketing nous productes adequats a les noves necessitats de la societat.

Departament financer, d’inversions i obra social: hi ha les persones encarregades de Criteria i de les diferents accions que realitza “La Caixa” a través de la seva obra social.

Polítiques de recursos humans
Segons diversos observatoris del mercat laboral (per exemple, Merco Personas) “La Caixa” és una de les empreses preferides per a treballar-hi. Aquesta situació, facilita els objectius de selecció i reclutament dels professionals més adequats per a cobrir els llocs de treball.

La realització de programes de formació i desenvolupament són un continu en l’empresa i formen part del model de gestió. A més a més, cal destacar que dintre l’organització existeixen aproximadament més de 1.000 formadors interns que de forma generosa realitzen la transferència de coneixement entre els empleats.

Pel que fa a la gestió del talent durant l’any 2.008 s’han iniciat dos projectes pioners: la gestió a través de competències al directors d’oficines i el programa de gestió del talent. Els dos projectes tenen com a principal objectiu crear una cultura d’avaluació que permeti a “La Caixa” tindre un mapa del talent intern que faciliti el desenvolupament i creixement professional i directiu.

Donada la situació econòmica mundial canviant ha guanyat pes el diàleg amb la representació sindical i s’ha intentat mantindre el entorn de confiança en la gestió de les persones. Per exemple, s’han aplicat millores en el conveni col·lectiu, s’ha iniciat la Comissió de Seguiment del protocol de conciliació firmat en 2.007 i s’ha acordat un protocol de prevenció i gestió de situacions d’acusacions sexuals i laborals. També, s’ha iniciat l’elaboració del Pla d’Igualtat de l’Entitat.


10. Conclusions

Aqui farem el DAFO


Conclusions especifiques del DAFO

Conclusions generals del treball

11-Bibliografia

(adjuntar una fulla de opinio que tenen a la caixa, enquestes... avalucació de la satifcació , etc... MARC!!! Aixo gho tenen a les oficines, formulari “donar la teva opinio”)

Entradas relacionadas: