Observació asistemàtica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,22 KB

 
Primers instruments o tecniques: -Recopilació documental: es basa en l'obtenció d'informació sobre els difeents fets o realitats exposades en qualsevol tipus de document, procedent de distintes disciplines, com ara, la informació que ens ajuda a coneixer el problema. Es basica per als ASC. 1.Documents escrits com ara diaris, cartes.. 2.Documents estadisticso numerics com les enquestes, el cens(Ex: enq. De població).3.Documents audiovisuals i de multimedia que son els CD's, documentals..4.Documents d'objecte (realitzacions tecniques i artístiques),(EX: ceramica, pintura que es pot veure com vestien, que menjaven..). -Rigor documental: les coses que tinguem duptes cap a defora, perque trobam informació manipulada per la política. Pros= accesibilitat/baix cost. Contras=molt de temps(cost temporal). Necessitam bastant de temps per trobar aixo i biaix informatiu, per aquest motiu hem de fer un analisis del contingut i detectar les fonts bones. Observació: es la percepció d'un fenomen que es selecciona i es registra sense manipular-ho, convertint-se l'observador en testimoni passiu del que succedeix. Es un procediment de recopilació de dades i d'informació(full de registre). -L'observació es científica: te formulat un objectiu, es plantetja i es registra sistematicament i es sotmet a comprovacions i controls. -Classificació: Segons la intenció de l'observador. 1.Autoobservacio: l'observador s'observa a si mateix. A)Autoregistre: ens permet obtendré informació, es facilita un suport, instrument. Ex: una taula dels menjars durantla setmana, que realitza la propia persona. Resulta útil per canviar conductes. B)Diaris:son de caracter intim e intrasferible. Es un element d'observació per treure informació. Es molt fiable. Ex: del seguiment periodic de la vida d'un individu es recullen els episodis mes importants. No estructurat, s'exposen els fets d'una manera desordenada, no formals, no sol tenir errors de memoria. Fidalitat dels fets, es conten les histories d'una manera subjectiva i te un format obert. C)Cartes/mails/msn/chat: expressió de relacions informals de distinsts subjectes, es important coneixer la informació de les dues parts. D)Autobiografies. E)Relats de vida: escriure sobre una persona determinada, amb l'ajuda de cartes, articles...2.Observació sistematica: es un proces sistematic, deliberat i selectiu pel qual un integrador obté informació relativa a una situació o problema. L'observador es centra en el fenomen/conducta a observar ordenant de manera sistematica el fenomen observat i el registre dels resultats. L'observador no pot provocar amb la seva conducta l'aparició de determinats comportaments. Abans d'observar hem de tenir clars els objectiu de l'observació i delimitar, evitar objectius massa grans. L'estrategia pot ser empírica (des de l'observació) o deductiva(hipotesis) i es treu de les matematiques, els analisis... El tipus d'observació es directa (conductes manifestades) o indirectes(interpretacions). Els nivells de sistematització es que pot ser estructurada (investigació, full de registre) o no estructurada. La participació pot ser una autoobservacio, no participant (no esta dins l'espai) o participal que es divideix en natural i artifivial (s'integra dins d'un grup). Numero d'observadors pot ser individual o col.Lectiu. El lloc on es realitza pot ser natural, vida real o laboratori, experimental. Els continguts de la conducta es divideixen en no verbal i verbal (quan feim una entrevista els hem de tenir en compte i ens diu si la comunicació verbal s'adapta a la comunicació no verbal). Els biaxos i dificultats de l'observació que es refereix als elements que poden dificultar l'observació. Es important en observacions importants (Ex:al laboratori). La formació de l'observador que la forma de regular es fent observacions. L'avantatge dels humans es que tota la vida observam. Y per finalitzar bassat en el registre, es a dir, tot aixo queda sempre enmarcat dins un registre. (ex:edat, sexe, duen gafes de sol..) Hi ha dues tipologies de registre, els tancats (Ex:quines persones duen ulleres/edat/sexe) i el sistema obert (quan ens observam a clase) es van agafant totes les conductes que es troben i apuntar-les a un FOL i si son repetitives apuntar les vegades que fa aquela coa. El ventatge del registre tancat es que es mes comodo per dur-lo a terme i esta mes treballat, hi ha un analisis de lo que es l'estudi i els oberrts son mes amplis i no estan tan treballats. El mes facil d'utilitzar es el obert. Tot aixo després queda plasmat a nivell estadístic.

Entradas relacionadas: