Observacio

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,51 KB

 
Observació: és poden fer en contextos naturals i en aquests és produeixen moltes interaccions. diferents contextos en el cas de l'aula ens seran molt útils, per diferents professionals(logopedes,psicopedagogs), davant diferents activitats. S'ha d'observar en qualsevol situació. Activitats en grup, situacions de joc, debats a classe etc.Temps(observacions breus i al llarg de diferents dies) 2 tipús de registre diàries(annotacions lliures), observacions sistemàtiques(fem categories de conductes).Proves o tests registro fonologico inducido(Monfort). DA: són dificultats que pertorben el progres personal escolar dels alumnes, manifestats per la falta d'habilitat que demostren certs alumnes per l'accés a l'aprenentatge escolar. El procés de lectura: Fase logogràfica(reconeixement de paraules familiars, imitació de l'acte de llegir, poden interessar-se pel significat de parules o frases.Fase alfabètica (desenv de consciència fonològica, pot coneixer algunes paraules sense conèixer totes les grafies. Fase ortogràfica( morfosintàxi, semàntica,signes de puntuació i majuscules. Ensenyar a llegir: Mètode global(analitic) creació d'un vocabulari visual extens per al reconeixement directe de les paraules i reconeixer el seu significat. Mètode Fonètic(sintètic) ensenyem el codi mitjançant el qual els sons és converteixen en grafemes i al inrevés. Lectura guiada: (abans) activar coneix. previs, establir el propòsit de la lectura, fer prediccions sobre el contingut, posar en comú amb els nens dl q saben del tipús de text, conte infantil,d'exposició, comparança...(durant) fer prediccions, treballar el vocabulari, detectar possibles dificultats de comprensió.(després) avaluar el proposit de la lect., extreure les idees personals, fer preguntes de comprensió i recapitulació.

Dislalia: trastorn en el procés articulatori dels fonemes com a conseqüència d'un mal funcionament dels organs perifèrics de la parla, alteracions fonètiques i fonològiques, el nen no és capaç de repetir per imitació. parlem de nens de mes de 5 anys.Disglòsia: dificultat oral deguda a alteracions anatòmiques o fisiològiques dels organs articulatoris. Poden afectar al llavi, llengua o paladà. Sol ser congènit pero tmb pot ser adquirida.Disartia: trastorn causat per una lesió del snc que dificulta el control muscular dels mecanismes de parla. afecta l'expessió i les causes son tumors, traumatismes cranials... Disfonia: alteracio de veu degut a alteracions orgàniques com disharmonia o incordinació dels musculs respiratoris. només afecta a l'expressio. Dislèxia: trastorn de lectura que impossibilita la seva realització correcta. Hi han dos tipús dilèxia diseidètica i disfonètica.la 1a incapacitat per percebre paraules completes,lectura fonètica,substitueixen unes paraules per unes altres amb so similar. 2ª dèficit en la codificació grafema fonema, deficit en habilitats fonetiqes, no deixifren paraules que no estiguin en un vocabulari visual.

Entradas relacionadas: