Oclusiu sonor

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 

1. Les principals estructures bàsiques del llenguatge són: lafonologicofonètica, la lexicosemàntica, la morfosintàctica i la pragmàtica. V
2. Estructura morfosintàctica i estructura gramatical són termes semblants V
3. L'etapa lingüística d'ús de la paraula-fase s'anomena etapa .HOLOFRÀSTICA
4. L'infant de 2 anys i mig domina entre 400 i 500 paraules. V
5. No hi pot haver en llengua catalana o castellana una síl·laba si no hi ha una vocal. V
6. La fórmula general de les matrius sil·làbiques és: C-3 + C-2 + C-1 + V + C1 + C2 C-2 + C-1 + V+ C1 + C2 + C3,
7. Els sons oclusius són els que presenten més dificultat de pronunciació als infants. F fonemes líquids
8. Un tipus d'interferència fonològica consisteix en la substitució d'un fonema per un altre d'extern a la llengua catalana V
9. El Projecte Lingüístic de Centre cal definir-lo com la declaració de principis referida al tractament lingüístic general de l'escola sobre l'ús i ensenyament del català dins del Projecte educatiu del centre.
10. L'ensenyament per immersió a Catalunya i Balears és primerenc total V

1. Per al paradigma que anomenem de desxifrar, la lectura .S un senzill desxiframent del codi escrit al codi oral.V
2. Per arribar a apropiar-se del nostre codi escrit linfant ha dadquirir tres conceptes bàsics: a) Lestructura interna del nostre sistema escrit; b) els aspectes funcionals (els múltiples usos que en fa la nostra cultura) i c) els aspectes formals. V
3. Letapa presilál.Bica en la Concepció. Constructivista també sanomena dESCRIPTURA DIFERENCIADA.
4. Quan linfant a cada síl·laba li fa correspondre una grafia es troba en letapa SIL·LÀBICA
5. El període anterior també es denomina fonetització. De lescriptura. V
6. CDIRE .S una escriptura silál.Bico-alfabtica sense valor sonor convencional. F (valor sonor convencional)
7. CADIRE é s una escriptura alfabètica amb valor sonor convencional. V
8. Lortografia natural .S un procés que t. Per guia una norma fonètica. V
9. La és una grafia INSEGURA. En la lectura.
10. Les fases de la construcció. Del lector són: codificar, decodificar i recodificar. V

Entradas relacionadas: