Oració passiva

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 

Novela: Narracio extensa generalment en prosa, de les vicissituds, reals o fantastiques d'un o mes personantges. Es produeix situacio de conflicte d'on surten el desenvolupament i final. La narrativa: Una obra narrativa sol analitzarse segons: punt de vista, espai, temps i personatges. Oracio: Unitat linguistica superior al sintagma que expresa un pensament amb sentit complert i logic. Hi ha oracions simples i compostes. Modalitat oracional: Indiquen el principi i el final de l'oracio i l'actitud del parlant. Tipus: Enunciatives: Enuncien un missatge o be informen d'un fet, Interrogatives: Formulen pregunta directa amb un ? o indirecta que n'hi ha de 4 tipus: generals (si o no), parcials (no es contesten ni afirmativament ni negativament), eco (reincideixen en una pregunta anterior) i retòriques (no pretenen obtenir cap resposta), exclamatives: Amb un signe de !, imperatives: Per actuar sobre el receptor. Oracio passiva: El subjecte gramatical no realitza l'acció expressada pel verb. Estil directe: Reprodueix exactament les paraules tal i com les ha pronunciat l'emissor. Estil Indirecte: El narrador introdueix les paraules de l'emissor. Registres linguistics: Formes d'usar la llengua. Hi ha dos grups: Formals(Correccio, adequacio a la normativa, precisio i riquesa lexica pot incloure cultismes, arcaismes, neologismes i manlleus), Informals(Son mes espontanis). Estandard: Varietat comuna que te la funcio de garantir la compresio a tots els parlants de la llengua.

Entradas relacionadas: