Oracio

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,68 KB

 

Loració composta: conte dos verbs o més.
Tipus doracions comportes:
-Oracions comportes per juxtaposició: es a dir, oracions enllaçades per un signe de puntuació (la coma, el punt i coma o els dos punts)
-Oracions comportes amb connectors oracionals. (però, el qual, quan, perquè)
-Oracions compostes per coordinació: es a dir, oracions que dins de lestructura oracional general estan al mateix nivell sintàctic. Les conjuncions coordinants poden ser: copulatives: ( i , ni) disjuntives(o , o bé, ara…ara, sigui…sigui) i adversatives(però, sinó, sinó que)
Subordinació doracions:
Exemples:
-Em vas dir [que em deixaries la moto aquest vespre.] Conjunció
-La casa en [què vam passar lestiu] és a laltra banda del riu. Pronom relatiu
-No sé [quant em pagaran per aquesta feina] interrogatiu
-Es van proposar [eradicar la pobresa de lÀfrica.] Forma verbal no personal
La subordinació substantiva:
Oracions subordinades substantives completives: van introduïdes per la conjunció que i poden fer diverses funcions:
-CD: ens han demanat que deixem la porta oberta
-Subjecte: magrada que em consulti els seus dubtes.
-Complement dun nom: la por que falti menjar li ha fet preparar-ne en excés.
-Complement dun adjectiu: estic content que hagis aprovat lexamen de conduir
-CRV: en roger sha acostumat que el portin amb cotxe a tot arreu.
-Atribut: la meva opinió es que sha esforçat molt.
Oracions subordinades substantives dinfinitiu: no van introduïdes per cap connector, i fan les mateixes funcions que les completives:
-El tutor suggeria entrevistar-se amb els pares CD
-Ens convé sortí dexcursió tots junts. Subjecte
-Confiem a guanyar el proper partit CRV
Oracions subordinades substantives de relatiu: introduïdes pel pronom relatiu qui precedit dun destrenant (els qui, aquells qui …) o dun pronom (tots aquells qui, tothom qui…) o be el pronom relatiu que precedit per algun determinant o pronom (el que, això que, allò que, tot el que…). Poden fer les mateixes funcions que les completives i també de CI i de CC
-No sesperaven el que van trobar allí. CD
-Minteressa allò que escriuen els articulistes del diari. Subjecte
-No se sentra en allò que la gent vol sentir CRV
-Van informar als qui ho havien demanat per escrit. CI
-Anirem de viatge amb qui ens faci més bons tractes. CC
Oracions subordinades substantives interrogatives: (què o qui, quin, quina, quant, on , com.

La subordinació adjectiva:
Sinsereixen en la proposició principal mitjançant un pronom relatiu. Els pronoms invariables (que, què, qui, on) i els variables (el qual, la qual, els quals, les quals). Exemple: la pel·lícula [de què et parlo] es una coproducció europea. Funció CN de pel·lícula.Preposicions adjectives explicatives i especificatives: segons la relació del significat
-Especificatives
-Explicatives: van entre comes.
Preposicions adjectives de participi: sense pronom relatiu.
Usos i funcions del pronoms relatius.
-QUE: no va mai presidit de preposició. Fa funcions que no porten preposició: Subjecte (La metgessa [que em va visitar] era de Blanes). CD (Lassignatura [que he triat] es molt interessant) i CC de temps (Ja em diràs el dia [que vindràs])
-QUÈ: sutilitza nomes amb antecedents referits a coses, sempre va presidit de preposició. Dins de la subordinada va funcions de CRV ( La solució [en què havia confiat] era inviable) i de CC (Les eines [amb què treballo] son de lempresa)
-QUI: Sutilitza amb antecedents referits a persones, sempre precedit de una proposició, fa funcions de CI (He vist als nois [a qui ahir la policia demanava la documentació] )de CRV ( La persona en qui havia pensat pel càrrec] shi va negar) i de CC ( Els companys [ amb qui em trobo millor] son de laltre classe)
-ON: sutilitza amb antecedents referits a lloc, pot anar precedit de preposició i només fa funció de CC de lloc
-EL QUAL, ELS QUALS, LA QUAL, LES QUALS: Poden anar precedits o no de preposició, poden fer la funció de tots els pronoms relatius esmentats anteriorment
La subordinació adverbial circumstancial:
Sinsereixen mitjançant adverbis relatius (quan, on, com). La seva funció sempre es CC i son opcionals es podrien suprimir.
-De temps ( quan, mentre, abans que, després que, des que, dençà que, fins que, tan aviat com)
-De lloc (on precedit a vegades per allí o allà)
-De manera (com, sense que, segons, segons que , tal com)
Proposicions adverbials de participi (trencat), gerundi (tornant)i infinitiu (entrar)
Les proposicions subordinades adverbials no circumstancials:
-Causals: expressen la causa, el motiu o la raó del que senuncia en la proposició principal. Connectors : ( perquè, com que, ja que, puix que, per tal com, ates que)
-Finals: expressen la finalitat o lobjectiu amb que es duu a terme lacció enunciada. Connectors: (perquè, per tal que, a fi que, per tal de, a fi de)
-Concessives: expressen una contrarietat. Connectors: ( encara que, malgrat que, a pesar que, per més que, tot i que, si bé, o per bé que, tot i…)
-Condicionals: expressen la condició necessària perquè es complexi allò que enuncia la frase principal. Connectors: ( si, nomes que, posat que, en el cas que, tret que, a condició que)
-Comparatives: expressen comparació. Connectors: ( tan…com, mes … que, menys … que, com mes … que, com menys …que
-Consecutives: expressen la conseqüència del que senuncia a la oració principal. Connectors: ( de manera que, tant, tan)

Entradas relacionadas: