Oracions

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,33 KB

 

Compostes: 

LES ORACIONS COORDINADES

-dues oracions són coordinades quan estan enllaçades per mitjà de conjuncions coordinants, que fan la funció de nexes. Tenen estructura sintàctica independent.

Les oracions que es coordinen tenen sentit complet i podrien presentar-se les sense alterar la seva estructura sintàctica.

·Segons la conjunció que fa de nexe l'oració que es forma té un sentit o un altre. Classificació:

Coordinades copulatives: indiquen suma de les accions de les oracions.

     ·conjuncions que les uneix: i, ni (oracions negatives).

Coordinades disjuntives: plantegen una opció entre dues accions.

     ·conjuncions que les uneix: o, o bé, si no.

Coordinades distributives: uneixen accions que es duen a terme de manera alternativa, simultània o successiva. El nexe es troba en totes dues oracions.

     ·conjuncions que les uneix: ara... ara..., no solament... sinó..., qui... qui..., l'un... l'altre..., etc.

Coordinades adversatives: el sentit de les dues oracions es contraposa o bé la segona coregeix o limita la primera.

     ·conjuncions que les uneix: però, sinó, ara bé, tanmateix, amb tot, així i tot, no obstant això,

                                               en canvi, a pesar d'això, etc.

Coordinades il·latives: l'acció de la segona oració és una conseqüència lògica que s'interpreta del contingut de la primera.

     ·conjuncions que les uneix: per tant, doncs, així que, de manera que, per consegüent, etc.

SUBORDINADA SUBSTANTIVA (es pot substituir per- això)

Funcions:

·subjecte- m'agrada que vinguis

·CD- vaig creure que eres allà

·atribut- el cas és que diguis la veritat

·CN- no ens va plaure la notícia que havies suspès

·C. Adjectiu- estava segur que vindries

·C. Adverbi- erem lluny de trobar una solució

·CPR- s'acostuma que li facin tot

Formes:

-conjunció + oració:

     ·que + or s. s. - m'interessa que vinguis.

     ·si + or. s. s. - no sé si aprovarà.

     ·el fet que + or. s. s. - el fet que siguis allà em fa feliç.

-(prep) + oració d'infinitiu - s'està acostumant a estudiar més.

-pronom interrogatiu + or. s. s.

     ·(prep) + què (què en funció de subjecte, CPR, c. adjectiu, CD)

     ·(prep) + qui (moltes funcions)

     ·(a/de) + on (funció CCLloc)

     ·quan (CCTemps)

     ·quant (CCQuantitat)

     ·com (CCMode)ORACIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA DE RELATIU

FORMES

És una subordinada de relatiu sense antecedent. Aquesta mena d’oracions substantives de relatiu provenen de les oracions adjectives que han sofert la pèrdua d’un antecedent genèric.

Ex: qui estudia aprova

Formes: pronom de relatiu + or

  • (prep) + (det) + qui (aquest pronom, referit a persones, pot realizar les funcions del SN)
  • (prep) + tots-es + art/tothom + qui
  • (det) + que (aquest pronom va referit a una persona)
  • (prep) + això/allò + que

Exemples:

Qui menja sopes se les pensa totes.

Has de dir la veritat a qui te la demani.

Aquell qui desitgi anar de viatge…

Els qui vulguin anar d’excursió…

A la fira regalarem obsequis a tots els qui en demanen.

Tothom qui vulguin anar d’excursió…

Tots aquells / els qui en demanin tindran obsequi.

El que diu és molt agosarat.

Allò que va escriure el periodista no és del tot cert

Amb el que dius no n’hi ha prou

FUNCIONS

Les oracions subordinades substantives poden exercir les següents funcions sintàctiques a l’oració principal.

  • Subjecte
  • CD
  • CI: aquesta funció només pot ser assumida per l’oració subordinada de relatiu.

Doneu els discos per als qui vinguin a la festa.

Guardarem xampany per als qui arribin tard.

  • C atributiu

Un cotxe és el que desitjo comprar-me

  • C preposicional
  • C del nom, adjectiu, adverbial: L’oració substantiva pot complementar a un nom, un adjectiu o un adverbi.

El ministre té la certesa de qui es considera mal interpretat. (N)

És incapaç del que se l’acusa. (adj)

Estàvem lluny de qui ha de trovar l’antídot. (adv)

Entradas relacionadas: